Wykup sieci

WYTYCZNE W SPRAWIE PRZEJMOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODNIK” SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE URZADZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ, WYBUDOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH INWESTORÓW

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze może przejąć na majątek Spółki urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacji sa-nitarnej które wybudował ze środków własnych inwestor będący osobą fizyczną bądź prawną.
2. Podstawą przejęcia w/w urządzeń jest spełnienie wymagań określonych w:
    1) Art.31 Ustawy z dnia 07 czerwca 2010 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 123 poz.858 z 2006 r. ze zm.)
    2) Art. 49 § 1 i 2 znowelizowanej Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 116 poz.731 z 2008 r.)
    3) Pisemnym wniosku inwestora o przejęcie w/w urządzeń
3. Przejęcie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej może odbyć się w oparciu o:
• umowę kupna-sprzedaży
• umowę dzierżawy
• umowę najmu
• umowę użyczenia
• umowę o kompensatę wzajemnych zobowiązań
Formę przejęcia należy ustalić z inwestorem w wyniku negocjacji
4. Przejęcie urządzenia wodociągowego i/lub urządzenia kanalizacji sanitarnej na majątek Spółki powinno odbyć się według poniższej procedury:
     1) Wnioskodawca składa pisemny wniosek o przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z określeniem formy przejęcia ( patrz punkt 3.) wraz z niezbędnymi dokumentami tj.:
          a) dokumentem potwierdzającym, że wnioskodawca jest właścicielem danej sieci,
          b) protokołem odbioru technicznego, wystawionym przez Spółkę „WOD-NIK”, potwierdzającym prawidłowość wykonania i zgodność z zatwier-dzoną dokumentacją techniczną urządzeń podlegających przekazaniu,
          c) powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną z zaznaczeniem urządzeń, któ-rych dotyczy wniosek,
          d) w przypadku umowy kupna-sprzedaży – przedstawienie propozycji ceno-wej
     2) Analiza dokumentów złożonych przez wnioskodawcę oraz dokumentów będą-cych w posiadaniu Spółki (ewentualne uzupełnienie brakujących dokumen-tów).
     3) Zakwalifikowanie urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacji sanitar-nej do przejęcia przez Spółkę bądź odrzucenie wniosku z podaniem przyczyn: technicznych lub formalno-prawnych.
     4) Oszacowanie przez Spółkę wartości urządzeń z uwzględnieniem aspektów spo-łeczno-ekonomicznych.
     5) Negocjacje z wnioskodawcą celem ustalenia ceny wykupu.
     6) W przypadku braku porozumienia odnośnie ceny wykupu – podstawą negocja-cji powinien być operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę.
     7) Przedstawienie wynegocjowanej propozycji przejęcia urządzeń (wykupu) na posiedzeniu Zarządu celem akceptacji.
     8) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.
     9) Ustanowienie służebności gruntowej.
   10) Przygotowanie i wystawienie dokumentów PT.
5. Zawarcie umowy, podpisanie dokumentów PT i rozliczenie finansowe.

 

 

Zarządzanie Zarządzanie »
format : pdf [ 27.05 kB ]
Wytyczne Wytyczne »
format : pdf [ 38.47 kB ]