Ogłoszenie ws. wyboru biegłego rewidenta

6 lipca 2022

OGŁOSZENIE
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 

zaprasza 
uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023

 1. Warunki badania sprawozdani finansowego:
  1. Oczekiwany termin złożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią za rok 2022 – 31 marca 2023 r., za rok 2023 – 31 marca 2024 r.
  2. Biegły rewident zobowiązany jest do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej (RN) zatwierdzającym sprawozdanie finansowe. Koszty uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 2. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Spółki osobiście lub korespondencyjnie (decyduje data wpływu), w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2022, 2023” w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2022 roku. Oferta powinna mieć ważność do dnia 15 września 2022 roku.
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. Informację o oferencie i jego doświadczeniu zawodowym w tym: forma prowadzonej działalności, nr i data wpisu do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
  4. Przedstawienie referencji oraz liczby przeprowadzonych badań sprawozdania za lata 2020, 2021 ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki komunalnej.
  5. Informację o liczbie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych ogółem w latach  2020, 2021.
  6. Cenę netto za badanie sprawozdań z wyszczególnieniem wartości netto oddzielnie za badanie sprawozdania za rok 2022 i 2023.
  7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
  8. Kopię polisy ubezpieczeniowej.
 4. Przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza będzie kierować się ceną netto oraz doświadczeniem w badaniu ze szczególnym uwzględnieniem spółek branży komunalnej.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2022 roku.
 6. Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela Główny Księgowy w dniach od 8 do 31 lipca 2022 roku pod numerem telefonu 757303566 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: glowny.ksiegowy@wodnik.net.pl.
 7. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenie dodatkowych rokowań oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 8. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pl. Piastowski 21.
  2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” jest Pani Bernadeta Juszczak. Kontakt do IOD możliwy jest  pod adresem email iod@wodnik.net.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy i może skutkować odmową jej zawarcia.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.