Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

PWiK „WODNIK”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z o. o. w Jeleniej Górze jest samodzielnym podmiotem gospodarczym wyodrębnionym organizacyjnie, prawnie i ekonomicznie oraz samofinansującym się. Podstawowym celem działania Spółki jest wykonywanie, na zasadach rachunku ekonomicznego, zadań związanych z bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniem potrzeb odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru oraz oczyszczania ścieków.

Przedmiot działalności Spółki, określony w Akcie Założycielskim, stanowi w szczególności:

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • Obróbka odpadów oraz kompostowanie,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Misja spółki brzmi następująco:

„Bezpiecznie i niezawodnie dostarczamy wodę oraz odbieramy i oczyszczamy ścieki, działając w sposób odpowiedzialny społecznie i wspierając zrównoważony rozwój Jeleniej Góry.”


Z roku na rok Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze realizuje swoje zadania statutowe w zakresie:

 1. bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb odbiorców z terenu miasta Jelenia Góra w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków,
 2. eksploatacji i utrzymania w stanie sprawności technicznej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 3. prawidłowej gospodarki zasobami wodnymi, eksploatowanymi dla potrzeb wodociągowych w ramach posiadanych pozwoleń wodno-prawnych,
 4. pełnej laboratoryjnej kontroli systemu produkcji i zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków,
 5. prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w zbiorniku „Sosnówka”, zgodnie z przyjętym operatem rybackim, to jest:
  • zarybiania wód obwodu materiałem zarybieniowym w ilości wskazanej w operacie rybackim,
  • odławiania ryb na poziomie nie większym niż wskazany w ww. operacie,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z gospodarką rybacką w obwodzie.

Spółka realizuje na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych takie usługi, jak:

 1. montaż i demontaż wodomierzy innych niż wodomierze główne,
 2. badania laboratoryjne wody i ścieków inne niż monitoring kontrolny i przeglądowy,
 3. wydawanie warunków technicznych przyłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 4. uzgadnianie dokumentacji technicznej dla inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 5. wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 6. wykonywanie telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej,
 7. wykonywanie udrożnień sieci kanalizacji sanitarnej specjalistycznym sprzętem wysokociśnieniowym,
 8. lokalizacja wycieków na sieci wodociągowej za pomocą korelatorów ENIGMA

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.