Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Internetowe Biuro Obsługi

 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

IBO jest aplikacją internetową, która umożliwia otrzymywanie faktur za wodę i ścieki w formie elektronicznej e-faktura oraz dostęp do informacji istotnych dla odbiorcy naszych usług, w tym:

 • podglądu faktur, wystawionych od dnia następnego po aktywacji konta
 • historii wpłat, z tolerancją 3-5 dni od dnia przelewu
 • kontroli rozrachunków, związanych z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków
 • przeglądu historii wskazań wodomierza
 • przekazywania odczytów
 • analizy zużycia wody, odprowadzanych ścieków
 • weryfikowania danych ewidencyjnych
 • przesyłania i otrzymywania wiadomości o awariach, przerwach w dostawie wody.

UWAGA: Faktury wysyłane są na powiązany z Państwa kontem adres e-mail. W przypadku nieotrzymania faktury proszę sprawdzić folder SPAM.

Rejestracji dokonać można bezpośrednio na stronie IBO. Warunkiem jest posiadanie faktury na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja konta.

Możliwa jest również rejestracja w tradycyjny sposób w tym celu należy zapoznać się z „Formularzem akceptacji” zamieszczonym poniżej niniejszej informacji, a następnie:

- złożyć podpisany egzemplarz w siedzibie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. przy Pl. Piastowskim 21 lub przekazać odczytywaczowi wodomierzy

lub

- pobrać „Formularz akceptacji” ze strony internetowej i po wypełnieniu przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: ibo@wodnik.net.pl.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt - tel.: 75 73 03 580 lub e-mail: ibo@wodnik.net.pl


Aby wypełnić i zapisać formularz na dysku można użyć poniższych sposobów:

 1.  Za pomocą programu Adobe Reader do pobrania pod adresem: 
  https://get.adobe.com/pl/reader/
 2. Jeżeli mamy tylko możliwość wypełnienia formularza to można skorzystać z systemowej wirtualnej drukarki Microsoft XPS Document Writer. Po wypełnieniu formularza należy wybrać polecenie drukuj i wskazać drukarkę Microsoft XPS Document Writer po pojawieniu się okienka kliknąć zapisz.
  Zapisać plik w formacie xps.
 3. Trzeci sposób analogicznie jak drugi tylko przy użyciu wirtualnej drukarki PDFCreator do pobrania pod tym adresem
  http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stable
  Zapisać plik w formacie pdf.


Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi


Klauzula informacyjna RODO - użytkowników Internetowego Biura Obsługi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pl. Piastowski 21.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” jest Pani Bernadeta Juszczak. Kontakt do IOD jest możliwy pod  adresem email iod@wodnik.net.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c. RODO)  oraz realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.