Jakość wody

Parametry Jakości Wody

Badane  parametry są zatwierdzone w systemie zarządzania przez Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Jeleniej Górze – Decyzja nr  921/22 z 15 lutego 2022 r.

Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodny z normą PN-EN ISO /IEC 17025.

Poniżej przentujemy parametry jakości wody pozyskiwanej z poszczególnych ujęć dla obszaru miasta Jelenia Góra:

Nazwa parametru

Jednostka

Dopuszczalne zakresy wartości*

Ujęcia 
średnia wartość 
uzyskana w I półroczu 2022

Grabarów

Sosnówka

Leśniczówka

Kamienna
Wieża

stężenie jonów wodoru

pH

6,5 - 9,5 

6,9

7,3

7,4

6,6

przewodność

 μS/cm

2500 

261,0

125,3

 45,5

 40,3

amonowy jon

 mg NH4/I

0,5 

 <0,02

 <0,02

 <0,02

 <0,02

azotany

 mg NO3/I

50 

 8,39

 1,24

 <1,00

 <1,00

azotyny

 mg NO2/I 

0,5 

 <0,003

 <0,003

 0,003

 0,003

żelazo

 μg / I

200 

 13

 47

 42

 161

mangan

 μg / I

50 

 24

 9

 7

 11

Twardość1

 mgCaCO3/I

60 - 500 

 84,4

 35,9

 6,8

 5,8

 mmol/I

0,6 - 5

 0,85

 0,36

 0,07

 0,06

 

* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., poz. 2294)

 1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku  uzupełniania minimalnej zawartości.

Archiwalne parametry jakości wody znajdują się w zakładce Do Pobrania.

Parametry Jakości Wody - Grupa B

Parametry objęte monitoringiem grupy B zgodnie z z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294).

  • A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
  • AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
  • AR - metodyka akredytowana (AB 1095) równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
  • MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
  • GMP+ - metodyka objęta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
  • A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
  • P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Poniżej przentujemy parametry jakości wody grupy B pozyskiwanej z poszczególnych ujęć dla obszaru miasta Jelenia Góra:

Parametry grupy B - Ujęcie Sosnówka

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia
Zatwierdzenie do wykonania badań: Dezycje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2021 z dn. 04.11.2021, PPIS Katowice nr NS/HKiŚ/4560/ZL/W/48-9/2021 z dn.24.09.2021
Punkt pobrania: Kurek czerpalny Data:  12 maja 2022
Adres pobrania: 58-560 Jelenia Góra (Cieplice Śląskie-Zdrój), ul. Krośnieńska
Miejsce pobrania: Ujęcie Sosnówka
Godzina pobrania: 10:28:00
Temp. próbki pobranej [°C] 14.2
Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10: Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2399
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o.
Numer próbki: 8355/05/22 Ocena próbki: bez zastrzeżeń Data rozpoczęcia badań: 12-05-2022 Data zakończenia badań: 24-05-2022
Lab. Badany parametr j.m Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
M Akryloamid μg/l A PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,040    
M Antymon μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Arsen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Benzen μg/l A PN-ISO 11423-1:2002 ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,25    
M Benzo(a)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 ≤0,010; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0020    
M Bor mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,012 +/-0,002  
M Bromiany μg/l A PE-EN ISO 11206:2013-07 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Chlorek winylu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Chrom ogólny μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,73 +/-0,15  
M Cyjanki ogólne μg/l A PN-EN ISO 14403-2:2012 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <10    
M 1,2-dichloroetan (EDC) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤3,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Epichlorohydryna μg/l A PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,025    
M Fluorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤1,5; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,12 +/-0,01  
M Kadm μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Miedź mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤2,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,0012 +/-0,0002  
M Nikiel μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤20; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Ołów μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Suma pestycydów (z obliczeń) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,010    
M Rtęć μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Selen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trihalogenometanów (THM) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤100; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 3,7 +/-0,9  
M Chlorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 9,1 +/-1,3  
M Siarczany mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 14 +/-1  
M Sód mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤200; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 10 +/-2  
M Bromodichlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤15; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 1,1 +/-0,1  
M Chloroform (trichlorometan) mg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,030; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,0026 +/-0,0003  
M Dibromochlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Tribromometan (bromoform) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Benzo(b)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Benzo(k)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Benzo(ghi)perylen μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Indeno(1,2,3-cd)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Suma WWA (z obliczeń dla 5 związków wg rozp.) μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0050    

 

Parametry grupy B - Ujęcie Grabarów

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia
Zatwierdzenie do wykonania badań: Dezycje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2021 z dn. 04.11.2021, PPIS Katowice nr NS/HKiŚ/4560/ZL/W/48-9/2021 z dn.24.09.2021
Punkt pobrania: Kurek czerpalny Data:  12 maja 2022
Adres pobrania: 58-560 Jelenia Góra, ul. Grabarów, ul. Dębowa 2
Miejsce pobrania: Ujęcie wody "Grabarów"
Godzina pobrania: 11:26:00
Temp. próbki pobranej [°C] 7.8
Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10: Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2399
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o.
Numer próbki: 8354/05/22 Ocena próbki: bez zastrzeżeń Data rozpoczęcia badań: 12-05-2022 Data zakończenia badań: 24-05-2022
Lab. Badany parametr j.m Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
M Akryloamid μg/l A PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,040    
M Antymon μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Arsen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Benzen μg/l A PN-ISO 11423-1:2002 ≤1,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,25    
M Benzo(a)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 ≤0,010; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0020    
M Bor mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,025 +/-0,005  
M Bromiany μg/l A PE-EN ISO 11206:2013-07 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Chlorek winylu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Chrom ogólny μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,78 +/-0,16  
M Cyjanki ogólne μg/l A PN-EN ISO 14403-2:2012 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <10    
M 1,2-dichloroetan (EDC) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤3,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Epichlorohydryna μg/l A PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,025    
M Fluorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤1,5; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,27 +/-0,03  
M Kadm μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Miedź mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤2,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,0032 +/-0,0006  
M Nikiel μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤20; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Ołów μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Suma pestycydów (z obliczeń) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,010    
M Rtęć μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Selen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trihalogenometanów (THM) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤100; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Chlorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 20 +/-3  
M Siarczany mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 25 +/-2  
M Sód mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤200; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 16 +/-2  
M Bromodichlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤15; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Chloroform (trichlorometan) mg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,030; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0010    
M Dibromochlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Tribromometan (bromoform) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Benzo(b)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Benzo(k)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Benzo(ghi)perylen μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Indeno(1,2,3-cd)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Suma WWA (z obliczeń dla 5 związków wg rozp.) μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0050    

 

Parametry grupy B - Ujęcie Kamienna Wieża

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia
Zatwierdzenie do wykonania badań: Dezycje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2021 z dn. 04.11.2021, PPIS Katowice nr NS/HKiŚ/4560/ZL/W/48-9/2021 z dn.24.09.2021
Punkt pobrania: Kurek czerpalny Data:  3 lutego 2022
Adres pobrania: 58-560 Jelenia Góra, Jagniątków, ul. Wczasowa 6
Miejsce pobrania: Ujęcie wody Kamienna Wieża - DW "Borowik"
Godzina pobrania: 08:42:00
Temp. próbki pobranej [°C] 4.4
Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10/Apl:2019-07: Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2399
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o.
Numer próbki: 1402/02/22 Ocena próbki: bez zastrzeżeń Data rozpoczęcia badań: 03-02-2022 Data zakończenia badań: 15-02-2022
Lab. Badany parametr j.m Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
M Akryloamid μg/l A PB-148/LF wyd. 2 z dnia 05.04.2013 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,040    
M Antymon μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Arsen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Benzen μg/l A PN-ISO 11423-1:2002 ≤1,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,25    
M Benzo(a)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 ≤0,010; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0020    
M Bor mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,010    
M Bromiany μg/l A PE-EN ISO 11206:2013-07 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Chlorek winylu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Chrom μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Cyjanki ogólne μg/l A PN-EN ISO 14403-2:2012 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <10    
M 1,2-dichloroetan (EDC) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤3,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Epichlorohydryna μg/l A PB-190/LF wyd. 3 z dnia 25.03.2019 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,025    
M Fluorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤1,5; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Kadm μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Miedź mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤2,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,013 +/-0,003  
M Nikiel μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤20; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Ołów μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Suma pestycydów (z obliczeń) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,010    
M Rtęć μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Selen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trihalogenometanów (THM) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤100; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 20 +/-5  
M Chlorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 2,2 +/-0,3  
M Siarczany mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 7,4 +/-0,7  
M Sód mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤200; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 4,5 +/-0,7  
M Bromodichlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤15; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Chloroform (trichlorometan) mg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,030; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,020 +/-0,003  
M Dibromochlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Tribromometan (bromoform) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Benzo(b)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016   <0,0050    
M Benzo(k)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016   <0,0050    
M Benzo(ghi)perylen μg/l A PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016   <0,0050    
M Indeno(1,2,3-cd)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016   <0,0050    
M Suma WWA (z obliczeń dla 5 związków wg rozp.) μg/l A PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0050    

 

Np.** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95%i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta. Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio "< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego" lub "> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego". Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzonem, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku badań stwierdzenie zgodności należy traktować jako opinię i interpretację. Wyżej opisane postępowanie nie dotyczy badań biologicznych.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych - zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu)..

Miejsce wykonywania badań: Ł - Łajsk, L - Lublin, M - Mysłowice, PS - Pomiar In-Situ

Pełne sprawozdania w formacie pdf dostępne są poniżej oraz w zakładce Do Pobrania.

Strefy zasilania

Obszary zasilane przez poszczególne ujęcia**:

**Niektóre obszary mogą być zasilane z więcej niż jednego źródła.

Prezentowana mapa oraz dane opisowe mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.