Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Jakość wody

Parametry Jakości Wody

Badane  parametry są zatwierdzone w systemie zarządzania przez Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Jeleniej Górze – Decyzja nr  835/23 z 16 maja 2023 r.

Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodny z normą PN-EN ISO /IEC 17025.

Poniżej przentujemy parametry jakości wody pozyskiwanej z poszczególnych ujęć dla obszaru miasta Jelenia Góra:

Nazwa parametru

Jednostka

Dopuszczalne zakresy wartości*

Ujęcia 
średnia wartość 
uzyskana w II półroczu 2023

Grabarów

Sosnówka

Leśniczówka

Kamienna
Wieża

stężenie jonów wodoru

pH

6,5 - 9,5 

6,9

7,3

7,2

7,1

przewodność

 μS/cm

2500 

271

118

 46

 44

amonowy jon

 mg/l

0,5 

 <0,02

 <0,02

 <0,02

 <0,02

azotany

 mg/l

50 

 7

 1

 <1

 <1

azotyny

 mg/l

0,5 

 <0,01

 <0,01

 <0,01

 <0,01

żelazo

 μg/I

200 

23

 69

 49

 172

mangan

 μg/I

50 

 40

 <10

 13

 15

Twardość1

 mg/l

60 - 500 

 92

 34

 8

 6

 mmol/I

0,6 - 5

 0,9

 0,3

 0,1

 0,1

 

* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., poz. 2294)

 1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku  uzupełniania minimalnej zawartości.

Archiwalne parametry jakości wody znajdują się w zakładce Do Pobrania.

Parametry Jakości Wody - Grupa B

Parametry objęte monitoringiem grupy B zgodnie z z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294).

  • A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
  • AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
  • AR - metodyka akredytowana (AB 1095) równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
  • MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
  • GMP+ - metodyka objęta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
  • A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
  • P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Poniżej przentujemy parametry jakości wody grupy B pozyskiwanej z poszczególnych ujęć dla obszaru miasta Jelenia Góra:

Parametry grupy B - Ujęcie Sosnówka

Przedmiot badania: Woda do spożycia przez ludzi
Zatwierdzenie do wykonania badań: Dezycje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2022 z dn. 04.11.2022, PPIS Katowice nr NS.HKiŚ.9027.3.96.29.2023 z dn.25.09.2023
Punkt pobrania: Kurek czerpalny - zbiornik Chmielnik Data*:  28 września 2023
Adres pobrania: 58-560 Jelenia Góra (Cieplice Śląskie-Zdrój), ul. Krośnieńska
Miejsce pobrania: Ujęcie Sosnówka
Godzina pobrania: 09:27:00
Temp. próbki pobranej [°C] 13.3
Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10 Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2613
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o.
Numer próbki: 41963/09/23 Ocena próbki: bez zastrzeżeń Data rozpoczęcia badań: 28-09-2023 Data zakończenia badań: 05-10-2023
Lab. Badany parametr j.m Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
M Akryloamid μg/l A PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,040    
M Antymon μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Arsen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Benzen μg/l A PN-ISO 11423-1:2002 ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,25    
M Benzo(a)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 ≤0,010; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0020    
M Bor mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,010    
M Bromiany μg/l A PE-EN ISO 11206:2013-07 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 1,5 +/-0,3  
M Chlorek winylu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Chrom μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,62 +/-0,12  
M Cyjanki ogólne μg/l A PN-EN ISO 14403-2:2012 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <10    
M 1,2-dichloroetan (EDC) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤3,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Epichlorohydryna μg/l A PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,025    
M Fluorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤1,5; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,11 +/-0,01  
M Kadm μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Miedź mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤2,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,0011 +/-0,0002  
M Nikiel μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤20; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 1,3 +/-0,3  
M Ołów μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Suma pestycydów (z obliczeń) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,010    
M Aldryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Dieldryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Endryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Izodryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M o,p'-dichlorodifenylodichloroetan (o,p'
-DDD)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M o,p'-dichlorodifenylodichloroetylen
(o,p'-DDE)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M o,p'-dichlorodifenylotrichloroetan (o,p'
-DDT)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U.
2017.2294)
<0,010    
M p,p'-dichlorodifenylodichloroetan (p,p'
-DDD)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M p,p'-dichlorodifenylodichloroetylen
(p,p'-DDE)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M p,p'-dichlorodifenylotrichloroetan (p,p'
-DDT)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M alfa-heksachlorocykloheksan (alfa-
HCH)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M beta-heksachlorocykloheksan (beta-
HCH)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M delta-heksachlorocykloheksan (delta-
HCH)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M gamma-heksachlorocykloheksan
(gamma-HCH, lindan)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Suma HCH (z obliczeń) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M alfa-chlordan μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M gamma-chlordan μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Endosulfan I μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Endosulfan II μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Epoksyd heptachloru A μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Epoksyd heptachloru B μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Heptachlor μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Aldehyd endryny μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Metoksychlor (DMDT) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Alachlor μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Trifluralina μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Siarczan endosulfanu μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Heksachlorobenzen (HCB) μg/l A PN-EN ISO 6468:2002   <0,010    
M Rtęć μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Selen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trihalogenometanów (THM) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤100; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 8,3 +/-2,1  
M Chlorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 9,7 +/-1,4  
M Siarczany mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 12 +/-1  
M Sód mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤200; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 8,2 +/-1,2  
M Bromodichlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤15; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Chloroform (trichlorometan) mg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,030; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,0083 +/-0,0011  
M Dibromochlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Tribromometan (bromoform) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Benzo(b)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Benzo(k)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Benzo(ghi)perylen μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Indeno(1,2,3-cd)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Suma WWA (z obliczeń dla 5 związków wg rozp.) μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0050    

 

Parametry grupy B - Ujęcie Grabarów

Przedmiot badania: Woda do spożycia przez ludzi
Zatwierdzenie do wykonania badań: Dezycje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2022 z dn. 04.11.2022, PPIS Katowice nr NS.HKiŚ.9027.3.96.29.2023 z dn.25.09.2023
Punkt pobrania: Kurek czerpalny Data*:  28 września 2023
Adres pobrania: 58-560 Jelenia Góra, ul. Grabarów, ul. Dębowa 2
Miejsce pobrania: Ujęcie wody "Grabarów"
Godzina pobrania: 09:11:00
Temp. próbki pobranej [°C] 12.9
Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10 Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2613
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o.
Numer próbki: 41962/09/23 Ocena próbki: bez zastrzeżeń Data rozpoczęcia badań: 28-09-2023 Data zakończenia badań: 05-10-2023
Lab. Badany parametr j.m Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
M Akryloamid μg/l A PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,040    
M Antymon μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Arsen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 1,5 +/-0,3  
M Benzen μg/l A PN-ISO 11423-1:2002 ≤1,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,25    
M Benzo(a)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 ≤0,010; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0020    
M Bor mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,016 +/-0,003  
M Bromiany μg/l A PE-EN ISO 11206:2013-07 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Chlorek winylu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Chrom μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,62 +/-0,12  
M Cyjanki ogólne μg/l A PN-EN ISO 14403-2:2012 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <10    
M 1,2-dichloroetan (EDC) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤3,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Epichlorohydryna μg/l A PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,025    
M Fluorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤1,5; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,23 +/-0,03  
M Kadm μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Miedź mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤2,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,0083 +/-0,0017  
M Nikiel μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤20; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 3,0 +/-0,6  
M Ołów μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Suma pestycydów (z obliczeń) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,010    
M Aldryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Dieldryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Endryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Izodryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M o,p'-dichlorodifenylodichloroetan (o,p'
-DDD)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M o,p'-dichlorodifenylodichloroetylen
(o,p'-DDE)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M o,p'-dichlorodifenylotrichloroetan (o,p'
-DDT)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M p,p'-dichlorodifenylodichloroetan (p,p'
-DDD)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M p,p'-dichlorodifenylodichloroetylen
(p,p'-DDE)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M p,p'-dichlorodifenylotrichloroetan (p,p'
-DDT)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M alfa-heksachlorocykloheksan (alfa-
HCH)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M beta-heksachlorocykloheksan (beta-
HCH)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M delta-heksachlorocykloheksan (delta-
HCH)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M gamma-heksachlorocykloheksan
(gamma-HCH, lindan)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Suma HCH (z obliczeń) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M alfa-chlordan μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M gamma-chlordan μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Endosulfan I μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Endosulfan II μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Epoksyd heptachloru A μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Epoksyd heptachloru B μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Heptachlor μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Aldehyd endryny μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Metoksychlor (DMDT) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Alachlor μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Trifluralina μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Siarczan endosulfanu μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Heksachlorobenzen (HCB) μg/l A PN-EN ISO 6468:2002   <0,010    
M Rtęć μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Selen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trihalogenometanów (THM) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤100; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 4,3 +/-1,1  
M Chlorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 22 +/-3  
M Siarczany mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 26 +/-2  
M Sód mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤200; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 13 +/-2  
M Bromodichlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤15; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Chloroform (trichlorometan) mg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,030; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,0043 +/-0,0006  
M Dibromochlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Tribromometan (bromoform) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Benzo(b)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Benzo(k)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Benzo(ghi)perylen μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Indeno(1,2,3-cd)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Suma WWA (z obliczeń dla 5 związków wg rozp.) μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0050    

 

Parametry grupy B - Ujęcie Leśniczówka

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spożycia
Zatwierdzenie do wykonania badań: Dezycje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2022 z dn. 04.11.2022, PPIS Katowice nr NS.HKiŚ.9027.3.58.21.2022 z dn. 26.09.2022
Punkt pobrania: Kurek czerpalny Data:  2 lutego 2023
Adres pobrania: 58-560 Jelenia Góra, ul. Kręta
Miejsce pobrania: Ujęcie Leśniczówka
Godzina pobrania: 11:45:00
Temp. próbki pobranej [°C] 9.2
Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10 Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2617
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o.
Numer próbki: 30025/01/23 Ocena próbki: bez zastrzeżeń Data rozpoczęcia badań: 02-02-2023 Data zakończenia badań: 09-02-2023
Lab. Badany parametr j.m Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
M Aldryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Dieldryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Endryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Izodryna μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M o,p'-dichlorodifenylodichloroetan (o,p'
-DDD)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M o,p'-dichlorodifenylodichloroetylen
(o,p'-DDE)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M o,p'-dichlorodifenylotrichloroetan (o,p'
-DDT)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M p,p'-dichlorodifenylodichloroetan (p,p'
-DDD)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M p,p'-dichlorodifenylodichloroetylen
(p,p'-DDE)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M p,p'-dichlorodifenylotrichloroetan (p,p'
-DDT)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M alfa-heksachlorocykloheksan (alfa-
HCH)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M beta-heksachlorocykloheksan (beta-
HCH)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M delta-heksachlorocykloheksan (delta-
HCH)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M gamma-heksachlorocykloheksan
(gamma-HCH, lindan)
μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Suma HCH (z obliczeń) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M alfa-chlordan μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M gamma-chlordan μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Endosulfan I μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Endosulfan II μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Epoksyd heptachloru A μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Epoksyd heptachloru B μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Heptachlor μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,030; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Aldehyd endryny μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Metoksychlor (DMDT) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Alachlor μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Trifluralina μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Siarczan endosulfanu μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ
(Dz. U. 2017.2294)
<0,010    
M Heksachlorobenzen (HCB) μg/l A PN-EN ISO 6468:2002   <0,010    
M Akryloamid μg/l A PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,040    
M Antymon μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Arsen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Benzen μg/l A PN-ISO 11423-1:2002 ≤1,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,25    
M Benzo(a)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 ≤0,010; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0020    
M Bor mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,010    
M Bromiany μg/l A PE-EN ISO 11206:2013-07 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Chlorek winylu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Chrom μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,76 +/-0,15  
M Cyjanki ogólne μg/l A PN-EN ISO 14403-2:2012 ≤50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <10    
M 1,2-dichloroetan (EDC) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤3,0; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Epichlorohydryna μg/l A PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,025    
M Fluorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤1,5; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Kadm μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤5; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Miedź mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤2,0; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,00091 +/-0,00018  
M Nikiel μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤20; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Ołów μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,50    
M Suma pestycydów (z obliczeń) μg/l AE PN-EN ISO 6468:2002 ≤0,50; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,010    
M Rtęć μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤1; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,10    
M Selen μg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Suma trihalogenometanów (THM) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤100; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 17 +/-4  
M Chlorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 2,4 +/-0,3  
M Siarczany mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 ≤250; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 8,4 +/-0,8  
M Sód mg/l AE PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ≤200; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 6,9 +/-1,0  
M Bromodichlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤15; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <1,0    
M Chloroform (trichlorometan) mg/l AE PN-EN ISO 10301:2002 ≤0,030; mg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) 0,017 +/-0,002  
M Dibromochlorometan μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Tribromometan (bromoform) μg/l AE PN-EN ISO 10301:2002   <1,0    
M Benzo(b)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Benzo(k)fluoranten μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Benzo(ghi)perylen μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Indeno(1,2,3-cd)piren μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022   <0,0050    
M Suma WWA (z obliczeń dla 5 związków wg rozp.) μg/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 ≤0,10; μg/l; Rozp. MZ (Dz. U. 2017.2294) <0,0050    

 

Data* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA Polska próbki jest datą: poboru (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA Polska) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od klienta przez pracownika GBA Polska, dostarczana jest przez firme kurierską bądź dostarczana osobiście przez klienta.)

Np.** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95%i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta. Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio "< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego" lub "> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego". Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzonem, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku badań stwierdzenie zgodności należy traktować jako opinię i interpretację. Wyżej opisane postępowanie nie dotyczy badań biologicznych.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych - zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu)..

Miejsce wykonywania badań: Ł - Łajsk, L - Lublin, M - Mysłowice, PS - Pomiar In-Situ

Pełne sprawozdania w formacie pdf dostępne są poniżej oraz w zakładce Do Pobrania.

Strefy zasilania

Obszary zasilane przez poszczególne ujęcia**:

**Niektóre obszary mogą być zasilane z więcej niż jednego źródła.

Prezentowana mapa oraz dane opisowe mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.