Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Usługi w zakresie sieci i przyłączy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze świadczy szereg usług w zakresie sieci wodociągowej, w tym:

  • Diagnostyka sieci wodociągowej,
  • Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci lub przyłącz.
  • Techniczne przyłączenie do sieci wodociągowej wraz z ułożeniem przyłącza wodociągowego (wykop przygotowany przez Zleceniodawcę)

Diagnostyka sieci wodociągowej - usługa polegającą na bezwykopowym lokalizowaniu wycieków na sieci wodociągowej przy pomocy urządzenia "ENIGMA". Praca tego urządzenia polega na skorelowaniu dźwięków pomiędzy dwoma tzw. logerami umieszczonymi w dwóch różnych punktach na sieci np. zasuwy.

Efektem pracy jest analiza danych przetransferowanych do komputera z logerów na podstawie, której ustala się ewntualne miejsce wycieku.

Oferta cenowa

TABELA 3. USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI - usługi w zakresie sieci i przyłączy
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
5.

Diagnostyka sieci wodociągowej (bezwykopowa lokalizacja wycieków przy pomocy urządzenia ENIGMA)
Uwaga: nie dotyczy instalacji wewnątrz budynków

5.1 Lokalizacja wycieków na sieci wodociągowej
Minimalna cena usługi – do 1 h pracy sprzętu. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 385,00 zł 23% 473,55 zł
5.2 Lokalizacja wycieków na sieci wodociągowej (każda kolejna rozpoczęta godzina). zł/godzina 220,00 zł 23% 270,60 zł
5.3 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr. zł/km 4,00 zł 23% 4,92 zł
6. Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci lub przyłączu
6.1 Zamknięcie przepływu wody na sieci wodociągowej za pomocą zasuw na wniosek Zleceniodawcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 476,00 zł

8%
PKWiU 36.00.20.0

514,08 zł
6.2 Otwarcie przepływu wody na sieci wodociągowej za pomocą zasuw na wniosek Zleceniodawcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 594,00 zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
641,52 zł
6.3 Otwarcie lub zamknięcie przyłącza wodociągowego na zasuwie przydomowej na wniosek Zleceniodawcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 173,00 zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
186,84 złł
6.4 Trwałe odcięcie dostawy wody w sposób inny niż za pomocą zasuw istniejących na sieci
(likwidacja przyłącza) na wniosek Zleceniodawcy
zł/usługa kalkulacja indywidualna 8%
PKWiU 36.00.20.0
kalkulacja indywidualna
7. Odcięcie dostawy wody wynikające z zadłużenia Odbiorcy lub poboru niezgodnego z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(np. nielegalny pobór wody, celowo uszkodzony lub pominięty wodomierz, brak uiszczenia należności za pełne dwa okresy obrachunkowe)
zł/usługa 0 zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
0 zł
8. Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego wynikające z zadłużenia Odbiorcy lub odprowadzania ścieków niezgodnego z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(np. nielegalne odprowadzanie ścieków, brak uiszczenia należności za pełne dwa okresy obrachunkowe)
zł/usługa 0 zł 8%
PKWiU 37.00.11.0
0 zł
9. Przywrócenie dostawy wody odciętej z winy Odbiorcy na wniosek Odbiorcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 387,00 zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
417,96 zł
10. Uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego zamkniętego z winy Odbiorcy na wniosek Odbiorcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 683,00 zł 8%
PKWiW 37.00.11.0
737,64 zł
11. Pokrycie kosztów zleconej usługi niewykonanej z winy Zleceniodawcy
W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.
zł/usługa 50% wg cennika Tabeli 3 23% x

 

TABELA 6. POZOSTAŁE USŁUGI
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
7. Techniczne przyłączenie do sieci wodociągowej wraz z ułożeniem przyłącza wodociągowego
7.1 DN32-DN63, do 15mb
Usługa obejmuje: ułożenie przyłącza w wykopie przygotowanym przez Zleceniodawcę, zabudowę węzła wodomierzowego. Montaż wodomierza, oplombowanie, wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej – nieodpłatnie
zł/szt. 4 023,00 zł 23% 4 948,29 zł
7.2 Za każdy następny metr zł/mb 269,00 zł 23% 330,87 zł
7.3 DN80 i więcej zł/usługa Kalkulacja indywidualna 23% x

Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi:
1 Usługi wymienione w Tabeli nr 3 pkt. 6-10 oraz Tabeli nr 6 są świadczone wyłącznie na terenie miasta Jelenia Góra
2 Usługi wymienione w Tabeli nr 3 pkt. 1-5 mogą być świadczone na terenie miasta Jelenia Góra oraz poza terenem miasta. 
3 Jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi przekracza 15 km (w jedna stronę), to do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu za każdy następny kilometr.
4 W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.