Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Taryfa

TARYFA OBOWIĄZUJĄCA OD 29 GRUDNIA 2023 r. 

Zgodnie z decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KWT.70.250.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. (data publikacji na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 21 grudnia 2023 r.) zatwierdzającą ustaloną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jelenia Góra na okres 3 lat obowiązują od 29 grudnia 2023 roku niżej wymienione ceny i stawki opłat.

RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązywać będzie taryfa niejednolita wieloczłonowa obejmująca:

 • cenę wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
 • stawkę opłaty abonamentowej, zróżnicowaną od sposobu rozliczania.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązywać będzie taryfa niejednolita wieloczłonowa określająca:

 • cenę wyrażoną w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
 • stawkę opłaty abonamentowej, zróżnicowaną od sposobu rozliczania.
 • stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Taryfowa grupa odbiorców obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków oraz warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawki opłaty abonamentowej, zgodnie z Rozporządzeniem są regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono 17 taryfowych grup odbiorców usług. 

 • Grupy taryfowe od 1 do 6 (W1 ÷ W6) obejmują odbiorców tworzących gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych.
 • Grupy taryfowe od 7 do 17 (W7 ÷ W 13) obejmują pozostałych odbiorców usług innych niż gospodarstwa domowe, którzy zużywają wodę w związku z prowadzoną działalnością. 

Tabela 1. Grupy taryfowe od 1 do 6 (W1 ÷ W6) - gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Grupa Kategoria Odbiorcy Sposób prowadzenia rozliczeń Sposób kwalifikowania do grupy taryfowej
Sposób ustalania ilości zużytej wody Forma rozliczenia Przedział zużycia wody
w m3/12 m-cy
Symbol grupy taryfowej Szczegółowy opis grupy i sposób kwalifikowania do grupy taryfowej
1. gospodarstwa domowe wodomierz lokalowy faktura tradycyjna niezależnie od wielkości zużycia W1 zgodnie z definicją grupy W1
2. faktura elektroniczna W2 zgodnie z definicją grupy W2
3. wodomierz główny faktura tradycyjna W3 zgodnie z definicją grupy W3
4. faktura elektroniczna W4 zgodnie z definicją grupy W4
5. przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) faktura tradycyjna W5 zgodnie z definicją grupy W5
6. faktura elektroniczna W6 zgodnie z definicją grupy W6

 

Definicje grup taryfowych od 1 do 6 (W1 ÷ W6):

1 grupa taryfowa (W1) – obejmuje gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są:

 • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

2 grupa taryfowa (W2) – obejmuje gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są:

 • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz 
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

3 grupa taryfowa (W3) – obejmuje gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są:

 • w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

Do grupy 3 (W3) zalicza się również ogródki działkowe rozliczane za pośrednictwem metody tradycyjnej (faktura papierowa) oraz Gminę (Miasto) Jelenia Góra, rozliczaną zgodnie z Art. 22 Ustawy za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, kurtyn zraszających oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

4 grupa taryfowa (W4) – obejmuje gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są:

 • w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

Do grupy 4 (W4) zalicza się również ogródki działkowe rozliczane za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

5 grupa taryfowa (W5) – obejmująca gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są:

 • na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

6 grupa taryfowa (W6) – obejmuje gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są:

 • na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz 
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

Tabela 2. Grupy taryfowe od 7 do 17 (W7 ÷ W13) - pozostali odbiorcy usług, inni niż gospodarstwa domowe

Grupa Kategoria Odbiorcy Sposób prowadzenia rozliczeń Sposób kwalifikowania do grupy taryfowej
Sposób ustalania ilości zużytej wody Forma rozliczenia Przedział zużycia wody
w m3/12 m-cy
Symbol grupy taryfowej Szczegółowy opis grupy i sposób kwalifikowania do grupy taryfowej
7. pozostali odbiorcy usług inni niż gospodarstwa domowe wodomierz lokalowy faktura tradycyjna niezależnie od wielkości zużycia W7 zgodnie z definicją grupy W7
8. faktura elektroniczna W8 zgodnie z definicją grupy W8
9. wodomierz główny
 
faktura tradycyjna do 100 m3/12 m-cy W9-M100 zgodnie z definicją grupy W9-M100
10. faktura elektroniczna W10-M100 zgodnie z definicją grupy W10-M100
11. faktura tradycyjna 100 ÷ 2600 m3/12 m-cy W9-2600/O zgodnie z definicją grupy W9-2600/O
12. faktura elektroniczna W10-2600/O zgodnie z definicją grupy W10-2600/O
13. faktura tradycyjna powyżej 2600 m3/rok W9 zgodnie z definicją grupy W9
14. faktura elektroniczna W10 zgodnie z definicją grupy W10
15. przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) faktura tradycyjna niezależnie od wielkości zużycia W11 zgodnie z definicją grupy W11
16. faktura elektroniczna W12 zgodnie z definicją grupy W12
17. Miasto Jelenia Góra woda na cele przeciwpożarowe faktura tradycyjna niezależnie od wielkości zużycia W13 zgodnie z definicją grupy W13

 

Definicje grup taryfowych od 7 do 17 (W7 ÷ W13):

7 grupa taryfowa (W7) – obejmująca pozostałych odbiorców usług innych niż gospodarstwa domowe (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, usługowych,  technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia oraz handlu), w których rozliczenia prowadzone są;

 • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

8 grupa taryfowa (W8) – obejmuje pozostałych odbiorców usług, innych niż gospodarstwa domowe (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, usługowych,  technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia oraz handlu), w których rozliczenia prowadzone są:

 • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wodomierza lokalowego oraz 
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

9 grupa taryfowa (W9-M100) – obejmuje odbiorców usług innych niż gospodarstwa domowe (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, usługowych,  technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia oraz handlu):

 • zużywających wodę w ilości niższej lub równej 100 m3/rok
 • których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa). 

Do obliczenia ilości wody zużytej, kwalifikującej odbiorcę do grupy taryfowej, przyjmuje się zużycie wykazane przez wodomierz główny przypadające w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy. 

10 grupa taryfowa (W10-M100) – obejmuje odbiorców usług innych niż gospodarstwa domowe (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, usługowych,  technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia oraz handlu):

 • zużywających wodę w ilości niższej lub równej 100 m3/rok
 • których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz 
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura). 

Do obliczenia ilości wody zużytej, kwalifikującej odbiorcę do grupy taryfowej, przyjmuje się zużycie wykazane przez wodomierz główny przypadające w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy. 

11 grupa taryfowa (W9-2600/O) – obejmuje odbiorców usług, innych niż gospodarstwa domowe (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, usługowych,  technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia oraz handlu):

 • zużywających wodę w ilości wyższej niż 100 m3/rok i niższej lub równej 2600 m3/rok
 • których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

Do obliczenia ilości wody zużytej, kwalifikującej odbiorcę do grupy taryfowej, przyjmuje się zużycie wykazane przez wodomierz główny przypadające w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy. 

Niezależnie od ilości wody zużytej do grupy 11 (W9-2600/O) zalicza się również podmioty, o których mowa w ustawie prawo oświatowe, a w szczególności: przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego i zawodowego, placówki artystyczne i ogniska artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wychowawcze i specjalne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli. Do grupy należą również podmioty takie jak: żłobki, uczelnie wyższe, szpitale, uzdrowiska, sanatoria, domy pomocy społecznej i opieki, schroniska dla osób bezdomnych. 

Kwalifikacja wg kryterium rodzaju podmiotu obejmuje odbiorców, których rozliczenia  prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa). 

Odbiorca zakwalifikowany wg rodzaju podmiotu do grupy W9-2600/O, którego wskazania wodomierza głównego za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych wykazują zużycie mniejsze niż 100 m3, zostanie zakwalifikowany do 9 grupy taryfowej W9-M100.

12 grupa taryfowa (W10-2600/O) – obejmuje odbiorców usług innych niż gospodarstwa domowe (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, usługowych,  technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia oraz handlu):

 • zużywających wodę w ilości wyższej niż 100 m3/rok i niższej lub równej 2600 m3/rok,
 • których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

Do obliczenia ilości wody zużytej, kwalifikującej odbiorcę do grupy taryfowej, przyjmuje się zużycie wykazane przez wodomierz główny przypadające w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy. 

Niezależnie od ilości wody zużytej do grupy 12 (W10-2600/O) zalicza się również podmioty, o których mowa w ustawie prawo oświatowe, a w szczególności: przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego i zawodowego, placówki artystyczne i ogniska artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wychowawcze i specjalne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli. Do grupy należą również podmioty takie jak: żłobki, uczelnie wyższe, szpitale, uzdrowiska, sanatoria, domy pomocy społecznej i opieki, schroniska dla osób bezdomnych. 

Kwalifikacja wg kryterium rodzaju podmiotu obejmuje odbiorców, których rozliczenia  prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

Odbiorca zakwalifikowany wg rodzaju podmiotu do grupy W10-2600/O, którego wskazania wodomierza głównego za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych wykazują zużycie mniejsze niż 100 m3, zostanie zakwalifikowany do 10 grupy taryfowej W10-M100.

13 grupa taryfowa (W9) – obejmuje odbiorców usług, innych niż gospodarstwa domowe (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, usługowych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia oraz handlu):

 • zużywających wodę w ilości powyżej 2600 m3/rok
 • których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

Do obliczenia ilości wody zużytej, kwalifikującej odbiorcę do grupy taryfowej, przyjmuje się zużycie wykazane przez wodomierz główny przypadające w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy. 

14 grupa taryfowa (W10) – obejmuje odbiorców usług innych niż gospodarstwa domowe (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, usługowych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia oraz handlu):

 • zużywających wodę w ilości powyżej 2600 m3/rok
 • których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

Do obliczenia ilości wody zużytej, kwalifikującej odbiorcę do grupy taryfowej, przyjmuje się zużycie wykazane przez wodomierz główny przypadające w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy. 

15 grupa taryfowa (W11) – obejmuje odbiorców usług innych niż gospodarstwa domowe (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, usługowych, technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia oraz handlu), których rozliczenia prowadzone są:

 • na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

16 grupa taryfowa (W12) – obejmuje odbiorców usług innych niż gospodarstwa domowe (w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, usługowych,  technologicznych, budowlanych, a także chłodzenia, płukania i czyszczenia oraz handlu), których rozliczenia prowadzone są:

 • na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

17 grupa taryfowa (W13) – obejmuje wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, rozliczaną poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym, którą obciążana jest Gmina (Miasto) Jelenia Góra.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono 16 taryfowych grupy odbiorców usług:

 • Grupy taryfowe od 1 do 6 (S1 ÷ S6) obejmują gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe, które odprowadzają ścieki wyłącznie ścieki bytowe powstałe z zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych.
 • Grupy taryfowe od 7 do 16 (S7 ÷ S12) obejmują odbiorców innych niż gospodarstwa domowe oraz odbiorców odprowadzających ścieki inne niż bytowe.

Tabela 3. Grupy taryfowe od 1 do 6 (S1 ÷ S6) - gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Grupa Kategoria Odbiorcy Sposób prowadzenia rozliczeń Sposób kwalifikowania do grupy taryfowej
Sposób ustalania ilości zużytej wody Forma rozliczenia Przedział zużycia wody
w m3/12 m-cy
Symbol grupy taryfowej Szczegółowy opis grupy i sposób kwalifikowania do grupy taryfowej
1. gospodarstwa domowe wodomierz lokalowy faktura tradycyjna niezależnie od ilości odprowadzanych ścieków S1 zgodnie z definicją grupy S1
2. faktura elektroniczna S2 zgodnie z definicją grupy S2
3. wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe faktura tradycyjna S3 zgodnie z definicją grupy S3
4. faktura elektroniczna S4 zgodnie z definicją grupy S4
5. przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) faktura tradycyjna S5 zgodnie z definicją grupy S5
6. faktura elektroniczna S6 zgodnie z definicją grupy S6

 

Definicje grup taryfowych od 1 do 6 (S1 ÷ S6):

1 grupa taryfowa (S1) – obejmuje wyłącznie gospodarstwa domowe, które odprowadzają ścieki bytowe, dla których rozliczenia prowadzone są:

 • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego) oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

2 grupa taryfowa (S2) – obejmuje wyłącznie gospodarstwa domowe, które odprowadzają ścieki bytowe, dla których rozliczenia prowadzone są:

 • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego) oraz 
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

3 grupa taryfowa (S3) – obejmuje wyłącznie gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe, które odprowadzają ścieki bytowe, dla których rozliczenia prowadzone są:

 • w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

4 grupa taryfowa (S4) – obejmuje wyłącznie gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe, które odprowadzają ścieki bytowe, dla których rozliczenia prowadzone są:

 • w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz 
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

5 grupa taryfowa (S5) – obejmuje wyłącznie gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe, które odprowadzają ścieki bytowe, dla których rozliczenia prowadzone są:

 • na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

6 grupa taryfowa (S6) – obejmuje wyłącznie gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i społeczne inicjatywy mieszkaniowe, które odprowadzają ścieki bytowe,

 • na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz 
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

Tabela 4. Grupy taryfowe od 7 do 16 (S7 ÷ S12) - pozostali odbiorcy usług, inni niż gospodarstwa domowe

Grupa Kategoria Odbiorcy Sposób prowadzenia rozliczeń Sposób kwalifikowania do grupy taryfowej
Sposób ustalania ilości zużytej wody Forma rozliczenia Przedział zużycia wody
w m3/12 m-cy
Symbol grupy taryfowej Szczegółowy opis grupy i sposób kwalifikowania do grupy taryfowej
7. pozostali odbiorcy usług, inni niż gospodarstwa domowe wodomierz lokalowy faktura tradycyjna niezależnie od wielkości zużycia S7 zgodnie z definicją grupy S7
8. faktura elektroniczna S8 zgodnie z definicją grupy S8
9. wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe faktura tradycyjna do 100 m3/12 m-cy S9-M100 zgodnie z definicją grupy S9-M100
10. faktura elektroniczna S10-M100 zgodnie z definicją grupy S10-M100
11. faktura tradycyjna 100 ÷ 2600 m3/12 m-cy S9-2600/O zgodnie z definicją grupy S9-2600/O
12. faktura elektroniczna S10-2600/O zgodnie z definicją grupy S10-2600/O
13. faktura tradycyjna powyżej 2600 m3/rok S9 zgodnie z definicją grupy S9
14. faktura elektroniczna S10 zgodnie z definicją grupy S0
15. przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) faktura tradycyjna niezależnie od wielkości zużycia S11 zgodnie z definicją grupy S11
16. faktura elektroniczna S12 zgodnie z definicją grupy S12

 

Definicje grup taryfowych od 7 do 16 (S7 ÷ S12):

7 grupa taryfowa (S7) – obejmuje odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności handlowej, dla których rozliczenia prowadzone są:

 • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego) oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

8 grupa taryfowa (S8) – obejmuje odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności handlowej, dla których rozliczenia prowadzone są:

 • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza lokalowego) oraz
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

9 grupa taryfowa (S9-M100) – obejmuje odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności handlowej:

 • odprowadzających ścieki w ilości niższej lub równej 100 m3/rok
 • dla których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

Do obliczenia ilości ścieków, kwalifikującej odbiorcę do grupy taryfowej, przyjmuje się wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego przypadające w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy. 

10 grupa taryfowa (S10-M100) – obejmuje odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności handlowej:

 • odprowadzających ścieki w ilości niższej lub równej 100 m3/rok, 
 • dla których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz 
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

Do obliczenia ilości ścieków, kwalifikującej odbiorcę do grupy taryfowej, przyjmuje się wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego przypadające w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy. 

11 grupa taryfowa (S9-2600/O) – obejmuje odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności handlowej:

 • odprowadzających ścieki w ilości wyższej niż 100 m3/rok i niższej lub równej 2600 m3/rok
 • dla których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

Do obliczenia ilości ścieków, kwalifikującej odbiorcę do grupy taryfowej, przyjmuje się wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego przypadające w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy. 

Niezależnie od ilości odprowadzanych ścieków do grupy 11 (S9-2600/O) zalicza się również podmioty, o których mowa w ustawie prawo oświatowe, a w szczególności: przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego i zawodowego, placówki artystyczne i ogniska artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wychowawcze i specjalne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli. Do grupy należą również podmioty takie jak: żłobki, uczelnie wyższe, szpitale, uzdrowiska, sanatoria, domy pomocy społecznej i opieki oraz schroniska dla osób bezdomnych

Kwalifikacja wg kryterium rodzaju podmiotu obejmuje odbiorców, których rozliczenia  prowadzone są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub wskazania wodomierza głównego oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa). 

Odbiorca zakwalifikowany wg rodzaju podmiotu do grupy S9-2600/O, którego wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych wykazują ilości ścieków mniejsze niż 100 m3 zostanie zakwalifikowany do 9 grupy taryfowej S9-M100.

12 grupa taryfowa (S10-2600/O) – obejmuje odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności handlowej:

 • odprowadzających ścieki w ilości wyższej niż 100 m3/rok i niższej lub równej 2600 m3/rok
 • dla których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz 
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

Do obliczenia ilości ścieków, kwalifikującej odbiorcę do grupy taryfowej, przyjmuje się wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego przypadające w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy. 

Niezależnie od ilości odprowadzanych ścieków do grupy 11 (S9-2600/O) zalicza się również podmioty, o których mowa w ustawie prawo oświatowe, a w szczególności: przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego i zawodowego, placówki artystyczne i ogniska artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wychowawcze i specjalne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli. Do grupy należą również podmioty takie jak: żłobki, uczelnie wyższe, szpitale, uzdrowiska, sanatoria, domy pomocy społecznej i opieki oraz schroniska dla osób bezdomnych

Kwalifikacja wg kryterium rodzaju podmiotu obejmuje odbiorców, których rozliczenia  prowadzone są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub wskazania wodomierza głównego oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

Odbiorca zakwalifikowany wg rodzaju podmiotu do grupy S10-2600/O, którego wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych wykazują ilości ścieków mniejsze niż 100 m3 zostanie zakwalifikowany do 10 grupy taryfowej S109-M100.

13 grupa taryfowa (S9) – obejmuje odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności handlowej:

 • odprowadzających ścieki w ilości powyżej 2600 m3/rok
 • dla których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

Do obliczenia ilości ścieków odprowadzanych przyjmuje się ilości wykazane przez urządzenie pomiarowe lub wodomierz główny w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy. 

14 grupa taryfowa (S10) – obejmuje odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności handlowej:

 • odprowadzających ścieki w ilości powyżej 2600 m3/rok
 • dla których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku o wskazania wodomierza głównego) oraz 
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

Do obliczenia ilości ścieków odprowadzanych przyjmuje się ilości wykazane przez urządzenie pomiarowe lub wodomierz główny w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wprowadzenie nowej stawki taryfy.

15 grupa taryfowa (S11) – obejmuje odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności handlowej, dla których rozliczenia prowadzone są:

 • na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz 
 • poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa).

16 grupa taryfowa (S12) – obejmuje odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, którzy emitują ścieki w procesach usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi transportu itp.) oraz działalności handlowej, dla których rozliczenia prowadzone są:

 • na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz 
 • za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (e-faktura).

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN ORAZ STAWEK OPŁAT

W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują ceny i stawki opłaty abonamentowej określone w tabelach:

 1. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę – Tabela 5,
 2. dla zbiorowego odprowadzania ścieków – Tabela 6.

Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób naliczania opłaty określono w Tabeli 7.

TABELA 5. WYSOKOŚĆ CEN ZA 1 M3 DOSTARCZONEJ WODY I OPŁATY ABOMAMENTOWEJ

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat [zł]
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
cena netto  cena brutto cena netto  cena brutto cena netto cena brutto
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. W1 cena wody [m3] 8,38 9,05 8,49 9,17 9,04 9,76
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 6,46 6,98 7,30 7,88 7,55 8,15
2. W2 cena wody [m3] 8,38 9,05 8,49 9,17 9,04 9,76
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 5,10 5,51 5,87 6,34 6,08 6,57
3. W3 cena wody [m3] 8,38 9,05 8,49 9,17 9,04 9,76
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 17,28 18,66 18,49 19,97 19,12 20,65
4. W4 cena wody [m3] 8,38 9,05 8,49 9,17 9,04 9,76
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 15,92 17,19 17,06 18,42 17,65 19,06
5. W5 cena wody [m3] 8,38 9,05 8,49 9,17 9,04 9,76
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 5,73 6,19 6,54 7,06 6,76 7,30
6. W6 cena wody [m3] 8,38 9,05 8,49 9,17 9,04 9,76
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 4,37 4,72 5,11 5,52 5,29 5,71
7. W7 cena wody [m3] 8,95 9,67 9,11 9,84 9,71 10,49
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 12,91 13,94 14,58 15,75 15,08 16,29
8. W8 cena wody [m3] 8,95 9,67 9,11 9,84 9,71 10,49
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 10,19 11,01 11,73 12,67 12,14 13,11
9. W9-M100 cena wody [m3] 8,95 9,67 9,11 9,84 9,71 10,49
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 30,63 33,08 32,67 35,28 33,55 36,23
10. W10-M100 cena wody [m3] 8,95 9,67 9,11 9,84 9,71 10,49
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 27,91 30,14 29,82 32,21 30,61 33,06
11. W9-2600/O cena wody [m3] 8,95 9,67 9,11 9,84 9,71 10,49
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 65,13 70,34 67,17 72,54 68,05 73,49
12. W10-2600/O cena wody [m3] 8,95 9,67 9,11 9,84 9,71 10,49
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 62,41 67,40 64,32 69,47 65,11 70,32
13. W9 cena wody [m3] 8,95 9,67 9,11 9,84 9,71 10,49
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 210,03 226,83 212,07 229,04 212,95 229,99
14. W10 cena wody [m3] 8,95 9,67 9,11 9,84 9,71 10,49
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 207,31 223,89 209,22 225,96 210,01 226,81
15. W11 cena wody [m3] 8,95 9,67 9,11 9,84 9,71 10,49
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 11,46 12,38 13,06 14,10 13,51 14,59
16. W12 cena wody [m3] 8,95 9,67 9,11 9,84 9,71 10,49
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 8,74 9,44 10,21 11,03 10,57 11,42
17. W13 cena wody [m3] 8,95 9,67 9,11 9,84 9,71 10,49
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 33 961,13 36 678,02 35 612,47 38 461,47 36 716,54 39 653,86

 

TABELA 6. WYSOKOŚĆ CEN ZA 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW I OPŁATY ABOMAMENTOWEJ

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat [zł]
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. S1 cena ścieków [m3] 8,99 9,71 9,20 9,94 9,45 10,21
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 7,29 7,87 7,79 8,41 8,04 8,68
2. S2 cena ścieków [m3] 8,99 9,71 9,20 9,94 9,45 10,21
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 5,94 6,42 6,37 6,88 6,58 7,11
3. S3 cena ścieków [m3] 8,99 9,71 9,20 9,94 9,45 10,21
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 15,79 17,05 16,79 18,13 17,54 18,94
4. S4 cena ścieków [m3] 8,99 9,71 9,20 9,94 9,45 10,21
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 14,44 15,60 15,37 16,60 16,08 17,37
5. S5 cena ścieków [m3] 8,99 9,71 9,20 9,94 9,45 10,21
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 6,56 7,08 7,02 7,58 7,25 7,83
6. S6 cena ścieków [m3] 8,99 9,71 9,20 9,94 9,45 10,21
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 5,21 5,63 5,60 6,05 5,79 6,25
7. S7 cena ścieków [m3] 9,49 10,25 9,75 10,53 10,05 10,85
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 14,57 15,74 15,55 16,79 16,07 17,36
8. S8 cena ścieków [m3] 9,49 10,25 9,75 10,53 10,05 10,85
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 11,87 12,82 12,72 13,74 13,15 14,20
9. S9-M100 cena ścieków [m3] 9,49 10,25 9,75 10,53 10,05 10,85
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 40,07 43,28 42,55 45,95 44,57 48,14
10. S10-M100 cena ścieków [m3] 9,49 10,25 9,75 10,53 10,05 10,85
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 37,37 40,36 39,72 42,90 41,65 44,98
11. S9-2600/O cena ścieków [m3] 9,49 10,25 9,75 10,53 10,05 10,85
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 74,07 80,00 78,55 84,83 82,57 89,18
12. S10-2600/O cena ścieków [m3] 9,49 10,25 9,75 10,53 10,05 10,85
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 71,37 77,08 75,72 81,78 79,65 86,02
13. S9 cena ścieków [m3] 9,49 10,25 9,75 10,53 10,05 10,85
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 269,57 291,14 285,55 308,39 301,07 325,16
14. S10 cena ścieków [m3] 9,49 10,25 9,75 10,53 10,05 10,85
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 266,87 288,22 282,72 305,34 298,15 322,00
15. S11 cena ścieków [m3] 9,49 10,25 9,75 10,53 10,05 10,85
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 13,11 14,16 14,02 15,14 14,50 15,66
16. S12 cena ścieków [m3] 9,49 10,25 9,75 10,53 10,05 10,85
stawka opłaty abonamentowej [m-c] 10,41 11,24 11,19 12,09 11,58 12,51

 

Ustala się stawki opłat za wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (kategoria II), których parametry i/lub skład nie odpowiadają wartościom referencyjnym (kategoria I). Procedurę obliczania stawki opłaty za wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa przedstawiono w Tabeli 7.

TABELA 7. PROCEDURA OBLICZANIA CENNY NETTO 1m3 ŚCIEKÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DLA POJEDYNCZEGO PRZYKŁADU (KATEGORIA II)

PARAMETR KATEGORIA KATEGORIA II NDS
jednostka wartość przekr. do kat I cena bazowa cena końcowa wartość przekr. do kat. I opłata dodatkowa cena bazowa cena końcowa wartość1)
% zł / m3 zł / m3 % zł / m3 zł / m3 zł / m3
Odczyn pH 6,5-8,5 0,00 9,49 9,49 8,43 0,00 0,00 9,49 9,49 6,5-9,5
Zawiesiny og. mg/l 350 0,00 9,49 9,49 612 74,86 7,10 9,49 16,59 475
ChZTCr mg O2/l 550 0,00 9,49 9,49 1067 94,00 8,92 9,49 18,41 900
BTZ5 mg O2/l 220 0,00 9,49 9,49 560 154,55 14,67 9,49 24,16 450
Fosfor ogólny mg P/l 7 0,00 9,49 9,49 13,50 92,86 8,81 9,49 18,30 10
Azot amonowy mg NNH4/l

30

0,00 9,49 9,49 105 250,00 23,73 9,49 33,22 200
Azot azotynowy mg NNO2/l 4 0,00 9,49 9,49 0,26 0,00 0,00 9,49 9,49 10
Cynk mg Zn/l 1,5 0,00 9,49 9,49 0,57 0,00 0,00 9,49 9,49 5
Ekstrakt. eter. mg/l 70 0,00 9,49 9,49 17,10 0,00 0,00 9,49 9,49 100
Miedź mg Cu/l 0,3 0,00 9,49 9,49 0,10 0,00 0,00 9,49 9,49 1
ASPC mg/l 6 0,00 9,49 9,49 6,30 5,00 0,47 9,49 9,96 15
  0,00   9,49   250,00   33,22  

 

W tabeli 7 podano przykładowy sposób obliczenia ceny netto 1 m3 ścieków przemysłowych, dla pierwszego roku obowiązywania nowych taryf (w kolejnych latach cena bazowa zmienia się zgodnie z Tabelą 6). Przykładowy Odbiorca ze względu na największe przekroczenie parametru – azot amonowy – zapłaci za 1 m3 dostarczonych ścieków kwotę 33,22 zł netto plus należny podatek VAT. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), do usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 8%. 

Wartości wskaźników zanieczyszczenia: zawiesina ogólna, ChZTCr, BZT5, fosfor ogólny – zostały ustalone przez Przedsiębiorstwo na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1757).

W polu oznaczonym kolorem szarym wpisano przykładowe wartości parametrów ścieków przemysłowych odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej. Wartości parametrów ścieków są określane na podstawie indywidualnej analizy laboratoryjnej wykonanej dla dostawcy ścieków przemysłowych. Jako cenę końcową 1m3 ścieków odprowadzanych przez danego dostawcę przyjmuje się cenę dla parametru, którego przekroczenie jest najwyższe. Cena końcowa za odprowadzanie ścieku przemysłowego stanowi sumę ceny bazowej oraz ilorazu ceny bazowej i krotności (%) przekroczenia wartości referencyjnej parametru. Cena końcowa dla obliczanego przykładu znajduje się w polu oznaczonym kolorem szarym.

Przekroczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń w rubryce „NDS” daje Przedsiębiorstwu uprawnienie do odmowy przyjęcia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo.

WARUNKI ROZLICZEŃ ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta Jelenia Góra.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego lub wodomierza lokalowego. W przypadku braku wyposażenia nieruchomości w wodomierz główny lub wodomierz lokalowy, odbiorcy rozliczani będą według przeciętnych norm zużycia wody określonych w m3/osobę/m-c zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Ilość odprowadzanych ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o jego wskazania. W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe, ilość dostarczonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie (zgodnie z art.27, ust.5 Ustawy).

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Jednostkowe stawki opłat za ścieki w poszczególnych kategoriach ścieków przemysłowych wraz z przykładową procedurą obliczania cen ścieków w kategorii podstawowej (kategoria I) oraz kategorii ponadnormatywnej (kategoria II) zamieszczone zostały powyżej w Tabeli 7.

Przedsiębiorstwo może odmówić przyjęcia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych:

 • jeżeli ich parametry przekroczą wartości NDS określone w Tabeli 7;
 • w przypadku, gdy ich mieszanina ze ściekami bytowymi nie będzie podatna na procesy biologicznego oczyszczania;
 • gdy stanowić one będą zagrożenie dla tych procesów;
 • gdy uniemożliwią prowadzenie procesu kompostowania komunalnych osadów ściekowych.

Wysokość opłaty za ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa ustala się biorąc pod uwagę najwyżej przekroczony parametr, który powoduje najwyższą opłatę. 

Miejscem świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest granica własności sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniej ilości odprowadzonych ścieków w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego wskazania ilości odprowadzanych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznej ilości odprowadzanych ścieków w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego.
W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa Odbiorca.

Stawka opłaty abonamentowej stosowana jest w następujących przypadkach:

 1.  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
 • w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
 • w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
 • w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
 1. Zbiorowe odprowadzanie ścieków:
 • w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego,
 • w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody,
 • w rozliczeniach na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
 • w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniem urządzenia pomiarowego.

Stawkę opłaty abonamentowej skalkulowano na podstawie kosztów:

 1. utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych do świadczenia usług w zakresie dostawy wody lub odprowadzania ścieków (ze szczególnym wyodrębnieniem kosztów gotowości utrzymania urządzeń do świadczenia usług). 
 2. odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
 3. rozliczania należności za wodę i ścieki (z wyodrębnieniem dwóch rodzajów rozliczania, tj. rozliczania za pośrednictwem metody tradycyjnej – faktura papierowa oraz rozliczania za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi – e-faktura).

Opłata abonamentowa naliczana jest jako iloczyn miesięcznej stawki opłaty abonamentowej, określonej dla danej grupy taryfowej i liczby miesięcy świadczenia usługi. W przypadku, gdy okres świadczenia usługi jest dłuższy lub krótszy od miesiąca kalendarzowego opłatę abonamentową oblicza się proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usługi. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie na podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo umożliwia prowadzenie rozliczeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków za pośrednictwem faktur tradycyjnych (papierowych) lub faktur elektronicznych (dostarczanych za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi).

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT - ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA POSZCZEGÓLNYCH TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW

Przedsiębiorstwo realizuje usługi przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w Zezwoleniu nr 1/2002, udzielonym Przedsiębiorstwu Decyzją Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07 listopada 2002 roku (wydanym bezterminowo), Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz stosownych przepisach Ustawy i aktów wykonawczych do niej.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Miasto Jelenia Góra poprzez dystrybucję 3,2 mln m3 wody rocznie, do 38 140 odbiorców, tj. ok. 100% mieszkańców gminy;
 2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasto Jelenia Góra poprzez odbiór ścieków w ilości 3,0 mln m3 rocznie od 36 878 dostawców ścieków, co stanowi ok. 97% mieszkańców gminy.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje w szczególności: ujmowanie i uzdatniania wody oraz dystrybucję wody do odbiorców.

W celu świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo zapewnia stałą sprawność posiadanych ujęć, sieci i urządzeń oraz rozbudowę i modernizację urządzeń wodociągowych zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W ramach opłaty abonamentowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Przedsiębiorstwo zapewnia w szczególności: utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług, w tym utrzymanie i wymianę wodomierzy głównych, świadczenie usługi obsługi klienckiej w zakresie zawierania i aneksowania umów, rozliczania świadczonych usług, informacji o warunkach i jakości świadczonych usług (w tym jakości dostarczanej wody), przewidywanych przerwach w dostawach wody oraz alternatywnych źródłach dostawy wody w okresie przerw i awarii (nieodpłatna dostawa wody beczkowozem). 

Należności wynikające z wysokości stawki abonamentowej są regulowane przez odbiorcę usługi niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje w szczególności: odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczanych przez odbiorców.

W celu świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo zapewnia stałą sprawność posiadanych sieci kanalizacyjnych i urządzeń do oczyszczania ścieków oraz rozbudowę i modernizację urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W ramach opłaty abonamentowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo zapewnia w szczególności utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług, świadczenie usługi obsługi klienckiej w zakresie zawierania i aneksowania umów, rozliczania świadczonych usług, informacji o warunkach i jakości świadczonych usług, przewidywanych przerwach lub utrudnieniach związanych z odbiorem ścieków (awariach).

Należności wynikające z wysokości stawki abonamentowej są regulowane przez odbiorcę usługi niezależnie od tego, czy odbiorca usług odprowadzał ścieki.

W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe obsługi swoich odbiorców, co uzasadnia stawkę opłaty abonamentowej. Koszty stałe są ponoszone w celu utrzymania procesu produkcji wody i dystrybucji wody oraz procesu odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT - STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG

Jakość wody produkowanej i dostarczanej przez Przedsiębiorstwo spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Laboratorium Przedsiębiorstwa, które prowadzi regularną kontrolę jakości wody produkowanej i dostarczanej odbiorcom, stosuje system jakości prowadzonych badań, zatwierdzony przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.  Nadzór zewnętrzny nad jakością produkowanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze.

Regularną kontrolę stanu i składu ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Bóbr prowadzi certyfikowane laboratorium zewnętrzne. Laboratorium Przedsiębiorstwa prowadzi bieżącą analizę czynników fizyko-chemicznych dla zapewnienia stałego nadzoru i kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych oraz procesu kompostowania osadu.

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Miasta  Jelenia Góra.

Dla zapewnienia właściwej jakości obsługi odbiorców w Przedsiębiorstwie działa Biuro Obsługi Klienta, zajmujące się kompleksową obsługą odbiorców. Przedsiębiorstwo prowadzi punkt kasowy, w którym można dokonywać bezprowizyjnych opłat za świadczone usługi. Kasa znajduje się w budynku przy Placu Piastowskim 12. 

Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów umieszczona jest na tablicy informacyjnej w budynku przy Placu Piastowskim 12, oraz na drzwiach wejściowych do budynku przy Placu Piastowskim 21, na stronie internetowej www.wodnik.net.pl i profilu Facebook.

Przedsiębiorstwo sukcesywnie wymienia tradycyjne wodomierze główne na wodomierze z nakładką do odczytu radiowego. Usprawnia to system odczytów i rozliczeń z odbiorcami.

W Przedsiębiorstwie funkcjonuje Internetowe Biuro Obsługi (IBO), za którego pośrednictwem można się rozliczać z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (https://ibo.wodnik.net.pl/).
 

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.