Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Projekt Unijny

logo Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

Projekt nr POIS.01.01.00-00-198/09 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przy wsparciu środków pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrealizowany w latach 2007-2015

zdj. dzięki uprzejmości CADAGUA S.A

.

Podsumowanie

1. Zakres rzeczowy

W ramach zadań inwestycyjnych objętych Projektem :

 • wybudowano kanalizację sanitarną (sieć z przyłączami) o łącznej długości 53,83 km;
 • zmodernizowano kanalizację sanitarną (sieć z przyłączami) o łącznej długości 10,12 km;
 • zmodernizowano wodociąg (sieć z przyłączami) o łącznej długości 25,44 km.
 • przeprowadzono II etap rozbudowy i modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Zakres prac podstawowych na oczyszczalni obejmował:

 • koryto pomiarowe ścieków surowych (nowy obiekt),
 • rurociąg tłoczny ścieków do budynku kraty wtórnej (nowy obiekt),
 • budynek kraty wtórnej (modernizacja budynku oraz wymiana instalacji i urządzeń technologicznych),
 • rurociąg odpływowy z piaskowników do komory rozdziału (wymiana),
 • reaktor biologiczny (nowy obiekt),
 • osadniki wtórne – 2 szt. (nowe obiekty),
 • pompownię osadu nadmiernego i recyrkulowanego (rozbudowa instalacji technologicznej z doposażeniem w nowe pompy),
 • budynek mechanicznego odwadniania osadu (nowy obiekt),
 • rozbudowę i modernizacja systemu AKPiA,
 • rozbudowę i modernizacja instalacji elektrycznych,
 • przebudowę linii napowietrznej 110 kV.

Dodatkowo, w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej obiektów wykonano poliestrowo-szklane przykrycie zbiornika magazynowania osadu, zamontowano pełne kraty pomostowe na piaskownikach oraz na komorze K-5. Istniejący system zasilania w energię elektryczną uzupełniono o dodatkową stację transformatorową SN.

2. Efekt ekologiczny

Po zakończeniu inwestycji oczyszczalnia może przyjąć średnio 25 000 m3/d ścieków odpowiadając jakościowym wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.z 2014 poz. 1800) dla obiektów o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 100 0000.
Tym samym ścieki oczyszczone są zgodne z wymaganiami Dyrektywy 91/271/EWG osiągając następujące wskaźniki:

 • BZT5 mniejsze lub równe 15 mgO2/l
 • ChZT mniejsze lub równe 125 mgO2/l
 • zawiesina ogólna mniejsza lub równa 35 mg/l
 • azot ogólny mniejszy lub równy 10 mgN/l
 • fosfor ogólny mniejszy lub równy 1 mgP/l

Dzięki realizacji Projektu dostęp do zbiorczej kanalizacji sanitarnej uzyskało 6092 mieszkańców Jeleniej Góry.

3. Źródła finansowania

Wartość Projektu wraz z zakresem dodatkowym 90 205 485,36 zł, (wartość bez podatku VAT), w tym:
- środki Funduszu Spójności 38 869 354,31 zł
- środki pożyczki WFOŚiGW 30 939 000,00 zł

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.