Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Początek

logo Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra

Na mocy Porozumienia z dnia 7 września 2007 roku Prezydent Miasta Jeleniej Góry powierzył Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. przygotowanie do realizacji Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” przewidzianego do dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konieczność realizacji tego zadania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. jest następstwem dużych potrzeb inwestycyjnych Miasta Jelenia Góra w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikających z:

a) konieczności wypełnienia zobowiązań nałożonych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK),
b) konieczności zaopatrzenia w komunalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne obszarów dotychczas
ich pozbawionych,
c) udostępniania nowych terenów pod przemysł i budownictwo mieszkaniowe poprzez budowę nowych odcinków i zwiększanie przepustowości odcinków już istniejących,
d) dekapitalizacji sieci wybudowanej na początku XX wieku.

W celu prawidłowej realizacji Projektu ze środków z Funduszu Spójności każdy Beneficjent zobowiązany jest do ustanowienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO (ang. Measure Authorising Officer) oraz powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr Zg.W-28/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. powołano Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO, a Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr Zg.W-29/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. Zastępcę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO.

W dniu 06 stycznia 2009 r. Ministerstwo Środowiska wydało wymagane Certyfikaty dla MAO i Zastępcy MAO.

Koordynacja, nadzór i zarządzanie Projektem realizowane sa przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO we współpracy z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.

Jednostka Realizująca Projekt została powołana na mocy Uchwały nr ZD-5/2008 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 8 lutego 2008 r.

JRP jest odpowiedzialna za bezpośredni nadzór i monitorowanie przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wymogami i przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.