Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rok 2016

logo Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

Maj 2016

W dniu 12 maja 2016 r. NFOŚiGW w Warszawie dokonał przelewu środków tytułem płatności końcowej wynikającej z rozliczenia Umowy o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” nr POIS.01.01.00-00-198/09 ramach działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Ostateczna kwota dofinansowania uzyskanego ze środków unijnych wyniosła 38 869 354,31 zł

Kwiecień 2016

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaakceptował ostatecznie rozliczenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” nr POIS.01.01.00-00-198/09.

Styczeń 2016

W dniu 08 stycznia 2016 r. dokonano odbioru końcowego stacji transformatorowej średniego napięcia, stanowiącej uzupełnienie dotychczasowego systemu zasilania w energię elektryczną Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Było to ostatnie zadanie realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.

W dniu 29 stycznia 2016 r. przesłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wniosek o płatność końcową wraz z Raportem końcowym. Dokumenty te stanowią potwierdzenie zakończenia Projektu nr POIS.01.01.00-00-198/09 i osiągnięcia efektu ekologicznego.

W dniu 29 stycznia 2016 r. przesłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Rozliczenie końcowe pożyczki nr 300/P/OW/JG/2013. Ostateczna kwota pożyczki udzielonej na sfinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” wyniosła 30 939 000,00 zł

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.