Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Lata 2009-2010

logo Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

W dniu 25 listopada 2010 r. PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. podpisało z firmą SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa umowy na roboty budowlane dla dwóch pierwszych kontraktów na roboty realizowanych w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra", nr POIS.01.01.00-00-198/09 dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach Kontraktu JG-PR-2010-1.1 "Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni" planuje się budowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic Dn 150-1400 mm o łącznej długości L= 4,1 km wraz z przyłączami. Czas realizacji kontraktu to 20 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach Kontraktu JG-PR-201-1.2 "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki" planuje się budowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w zakresie średnic Dn 110-900 mm o łącznej długości L=5,8 km wraz z przyłączami oraz budowę/przebudowę sieci wodociągowej w zakresie średnic Dn 32-350 mm o łącznej długości L =6,4 km wraz przyłączami. Czas realizacji Kontraktu to 32 miesiące od daty podpisania umowy.
Łączna wartość robót budowlanych ww. kontraktów to 21 881 756,33 PLN brutto.
Roboty budowlane rozpoczną się w I kwartale 2011 roku.

W dniu 10 sierpnia 2010 r. w siedzibie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze-Cieplicach odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. a Konsorcjum firm Ekocentrum Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych, ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław, Ove Arup & Partners International Limited (Członek Konsorcjum), 13 Fitzroy St., W1T 4BQ Londyn, Wielka Brytania na usługi Inżyniera Kontraktu.

W dniu 22 lipca 2010 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się uroczyste podpisanie potwierdzeń Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektów POIiŚ o wartości pomiędzy 25 mln a 50 mln EUR. Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej nr 52/2010 z dnia 22 lipca 2010 r., z rąk Stanisława Gawłowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - odebrał Pan Wojciech Jastrzębski - Prezes PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. pełniący również funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO). Powyższy dokument potwierdza przyznanie Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra". Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 61 818 926,16 PLN.

W dniu 16 lipca 2010 r. wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla dwóch pierwszych kontraktów: Kontrakt JG-PR-2010-1.1 „Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni” oraz Kontrakt JG-PR-2010-1.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki”. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 lipca 2010 r. pod poz. 2010/S 139-214411. Treść ogłoszenia oraz formularze dostępne na stronie BIP Spółki.

W dniu 14 lipca 2010 roku dokonano wyboru oferty na usługi inżyniera kontraktu dla projektu pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra" złożonej przez Konsorcjum firm Ekocentrum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i OVE Arup & Partners International Limited z siedzibą w Londynie. Szczegółowa informacje zawarte są na stronie BIP Spółki.

W dniu 22 kwietnia 2010 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie powyższego projektu.

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jelenia Góra”. W dniu 21 kwietnia 2010 roku zostało złożonych 8 wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. Wykaz złożonych wniosków znajduje się na stronie BIP Spółki

W dniu 30 kwietnia 2009 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został złożony wniosek aplikacyjny dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, przewidzianego do dofinansowania z  Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I.

W wyniku przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oceny, w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne, wniosek o dofinansowanie ww. Projektu otrzymał na szczeblu krajowym ocenę pozytywną. Projekt uzyskał rekomendację do dofinansowania oraz został skierowany do Komisji Europejskiej w celu potwierdzenia dotacji.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.