Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kontrola jakości odprowadzanych ścieków

Dostawca ścieków przemysłowych1 zobowiązany jest do przestrzegania postanowień rozporządzenia2 oraz ustawy3, w tym w szczególności:

  1. Odprowadzania ścieków nieprzekraczających dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, a także niestanowiących zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludności; ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń.
  2. Przestrzegania zakazu wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji zagrażających prawidłowej ich eksploatacji określonych w art. 9 ust.2 ustawy.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania tych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia. Każdy dostawca ścieków przemysłowych powinien wskazać osobę odpowiedzialną i upoważnioną w swojej firmie do udziału w kontroli ścieków i przekazać tą informację specjaliście ds. technologii oczyszczania ścieków (tel. 75 73 546, tel. kom. 571 603 748, e-mail oczyszczalnia.sciekow@wodnik.net.pl). W przypadku stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa, dostawcy ścieków naliczana jest dodatkowa opłata, zgodnie z zapisami obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W przypadku, gdy przekroczenie spowoduje zagrożenie dla życia, stanu technicznego lub procesów technologicznych oczyszczalni ścieków może nastąpić zamkniecie przyłącza kanalizacyjnego. 


1Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu

2Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016r. ,poz.1757)

3Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz.747 z późn. zm.)


Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa określa poniższa Tabela opracowana na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń oraz przepisów rozporządzenia:

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Parametr Jednostka Dopuszczalna wartość
Temperatura °C 35
Odczyn pH   6,5-9,5
Zawiesiny ogólne mg/l 475
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CHZTCr) mg O2/l 900
Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg O2/l 450
Fosfor ogólny mg P/l 10
Azot amonowy mg NNH4/l 200
Azot azotynowy mg NNO2/l 10
Cynk mg Zn/l 5
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100
Miedź mg Cu/l 1
ASPC (detergenty) mg/l 15

 

Dostawca ścieków może zlecić odpłatnie badanie jakości odprowadzanych ścieków w Laboratorium PWiK WODNIK.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.