Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

RODO

Ochrona danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. z siedzibą w Jelenia Górze
Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra
tel.75 73 03 501
e-mail: sekretariat@wodnik.net.pl, www.wodnik.net.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Bernadeta Juszczak
e-mail:  iod@wodnik.net.pl
adres: Pl. Piastowski 21, 58-560  Jelenia Góra

Klauzula Informacyjna - RODO

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)   informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pl. Piastowski 21.
  2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” jest Pani Bernadeta Juszczak. Kontakt do IOD jest możliwy pod  adresem email iod@wodnik.net.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c. RODO)  oraz realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.