Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zasady środowiskowe dla wykonawców

SZANOWNI WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

Pragniemy poinformować, że w naszej firmie funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego, który wymaga przestrzegania kilku zasad:

  1. Samochody wjeżdżające na teren Spółki powinny być czyste i w dobrym stanie technicznym (bez wycieków).
  2. Nie wolno na terenach Spółki i w jego otoczeniu uruchamiać silników pojazdów bez wyraźnej potrzeby (na postoju).
  3. Nie wolno wwozić bez zgody uprawnionych pracowników materiałów niebezpiecznych i o negatywnym oddziaływaniu na środowisko (trucizn, odpadów, olejów).
  4. Nie wolno na terenach Spółki czyścić i myć środków transportu.
  5.  W czasie prowadzenia prac remontowych lub robót zleconych wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przyległy teren przed zanieczyszczeniem odpadami i przemieszczaniem się ich przez wiatr. Po zakończeniu robót należy uprzątnąć przyległy teren, a wszystkie odpady wytworzone przez wykonawcę winny być przez niego zabrane do unieszkodliwienia lub recyklingu.
  6. Wszelkie działania prowadzone przez wykonawcę usług, a powodujące zagrożenie dla środowiska na terenie Spółki, winne być uzgadniane z pracownikiem Spółki nadzorującym wykonanie usługi.
  7. Zabrania się wylewania do gruntu i kratek ściekowych wszelkich cieczy, szczególnie niebezpiecznych i ropopochodnych (chłodziw, olejów, paliw, rozpuszczalników itp.).
  8. W przypadku zauważenia awarii związanej z wyciekiem substancji niebezpiecznej należy zabezpieczyć najbliżej położone studzienki i kratki ściekowe i niezwłocznie zawiadomić pierwszego spotkanego Pracownika Spółki.

 

Prezes Zarządu
Wojciech Jastrzębski

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.