Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  

KROK PO KROKU

KROK 1

Złożenie w Sekretariacie Przedsiębiorstwa (Plac Piastowski 21) WNIOSKU O WYDANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW na przyłączenie do sieci wodociągowej i pobór wody i/lub przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków (plik do pobrania http://wodnik.net.pl/do-pobrania).

KROK 2 

Po uzyskaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy zlecić opracowanie dla PRZYŁĄCZY projektu budowlanego - projekt musi zostać sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane.

KROK 3

Opracowaną dokumentację projektową PRZYŁĄCZY, sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie pt. „Wytyczne do projektowania i realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” (plik dostępny: http://wodnik.net.pl/do-pobrania) należy złożyć w 2 jednolitych egzemplarzach w Sekretariacie Przedsiębiorstwa (Plac Piastowski 21) celem jej uzgodnienia zgodnie z wystawionymi dla inwestycji warunkami przyłączeniowymi. 

Przedsiębiorstwo wydaje pisemne UZGODNIENIE do sporządzonej dokumentacji projektowej. Zatwierdzenie projektu traci ważność po dwóch latach od daty jego uzgodnienia.

KROK 4

Po uzgodnieniu projektu PRZYŁĄCZY, w obecnym stanie prawnym, w przypadku podjęcia budowy PRZYŁĄCZY, Inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji i może skorzystać z jednej z dwóch możliwości określonych ustawą Prawo budowlane:

  1. na podstawie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 20),
  2. bez zgłoszenia (art. 29a).

KROK 5

Po uzgodnieniu przez Przedsiębiorstwo projektu budowlanego i wypełnieniu postanowień określonych ustawą Prawo budowlane (KROK 4) Inwestor może przystąpić do wykonania PRZYŁĄCZY. Budowę przyłącza należy zlecić uprawnionemu wykonawcy. Rozpoczęcie robót powinno zostać zgłoszone pisemnie przez Inwestora do Przedsiębiorstwa z 7-dniowym wyprzedzeniem.

PRZEDSIĘBIORSTWO NIE REALIZUJE ZLECEŃ W ZAKRESIE WYKONAWSTWA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY NOWYCH PRZYŁACZY.

KROK 6

Nowo wybudowane PRZYŁĄCZA należy zgłosić do Przedsiębiorstwa do odbioru częściowego w stanie odkrytym w terenie celem dokonania odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.
Przedsiębiorstwo  telefonicznie uzgadnia z Inwestorem termin dokonania odbioru częściowego PRZYŁĄCZY.

KROK 7

Po dokonaniu odbioru częściowego PRZYŁĄCZY Inwestor winien dokonać ZLECENIA wpięcia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej i/lub dokonać ZGŁOSZENIA wpięcia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej oraz dokonać ZLECENIA montażu wodomierza głównego w budynku (plik do pobrania http://wodnik.net.pl/do-pobrania). Niniejsze ZLECENIA należy złożyć w  Sekretariacie Przedsiębiorstwa (Plac Piastowski 21).

Po wykonaniu PRZYŁĄCZA przez uprawnionego wykonawcę następuje złączenie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z miejską siecią. Nawiercenie sieci wodociągowej lub wstawienie trójnika na sieci wykonuje wyłącznie Przedsiębiorstwo. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z jego wpięciem do sieci należy zlecić uprawnionemu wykonawcy. Przedsiębiorstwo nie realizuje włączeń przyłączy kanalizacyjnych. Włączenie do sieci kanalizacyjnej powinno być realizowane przez uprawnionego wykonawcę w obecności i pod nadzorem uprawnionego pracownika tut. Przedsiębiorstwa.

PRZEDSIĘBIORSTWO DOSTARCZA i MONTUJE WODOMIERZ GŁÓWNY.

KROK 8

Inwestor zobowiązany jest do złożenia w  Sekretariacie Przedsiębiorstwa (Plac Piastowski 21) pisemnego WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla danej nieruchomości (plik do pobrania http://wodnik.net.pl/do-pobrania).

KROK 9

URUCHOMIENIE DOSTAW WODY NASTĘPUJE PO PODPISANIU UMOWY i ZAINSTALOWANIU WODOMIERZA GŁÓWNEGO.

KROK 10

Nowo wybudowane PRZYŁĄCZA należy zgłosić pisemnie do Przedsiębiorstwa do odbioru końcowego. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia. Warunkiem wydania końcowego protokołu odbioru technicznego PRZYŁĄCZA jest  dostarczenie przez Inwestora do Przedsiębiorstwa INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ sporządzonej przez uprawnionego geodetę oraz pozostałych wymaganych dokumentów.
 

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl