Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  

KROK 1

Złożenie w Sekretariacie Przedsiębiorstwa (Plac Piastowski 21) WNIOSKU O WYDANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW na przyłączenie do sieci wodociągowej i pobór wody i/lub przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków (plik dostępny w zakładce Do pobrania).

Przedsiębiorstwo nie pobiera opłat za wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci.

KROK 2

Budowę PRZYŁĄCZY Inwestor winien realizować zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane.

Sporządzenie planu sytuacyjnego, zgodnie z w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uwzględniającego techniczne warunki przyłączenia do sieci wydane pisemnie przez Przedsiębiorstwo, upoważnia Inwestora do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

Przedsiębiorstwo zaleca prowadzenie budowy PRZYŁĄCZY zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie pt. „Wytyczne do projektowania i realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” (plik dostępny w zakładce Do pobrania).

KROK 3

Rozpoczęcie robót dla budowy PRZYŁĄCZY powinno zostać zgłoszone pisemnie przez Inwestora do Przedsiębiorstwa z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

PRZEDSIĘBIORSTWO NIE REALIZUJE ZLECEŃ W ZAKRESIE WYKONAWSTWA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY NOWYCH PRZYŁACZY.

KROK 4

Nowo wybudowane PRZYŁĄCZA należy zgłosić do Przedsiębiorstwa do odbioru częściowego w stanie odkrytym w terenie celem dokonania odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. Przedsiębiorstwo telefonicznie uzgadnia z Inwestorem termin dokonania odbioru częściowego PRZYŁĄCZY.

Nadzór techniczny nad budową PRZYŁĄCZA wodociągowego lub kanalizacyjnego pełniony jest przez Przedsiębiorstwo nieodpłatnie.

KROK 5

Po dokonaniu odbioru częściowego PRZYŁĄCZY Inwestor zobowiązany jest do złożenia w  Sekretariacie Przedsiębiorstwa (Plac Piastowski 21) pisemnego WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla danej nieruchomości (plik dostępny w zakładce Do pobrania).

KROK 6

Po podpisaniu UMOWY o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla danej nieruchomości Inwestor winien dokonać ZGŁOSZENIA wpięcia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej i/lub dokonać ZGŁOSZENIA wpięcia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej oraz dokonać ZGŁOSZENIA montażu wodomierza głównego w budynku (plik dostępny w zakładce Do pobrania). Niniejsze ZGŁOSZENIA należy złożyć w Sekretariacie Przedsiębiorstwa (Plac Piastowski 21).

KROK 7

Po wykonaniu PRZYŁĄCZA przez Inwestora oraz po podpisaniu UMOWY przez Inwestora następuje złączenie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z miejską siecią. Nawiercenie sieci wodociągowej (oraz montaż opaski) lub wstawienie trójnika na sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie Przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo dostarcza i montuje wodomierz główny, po wykonaniu przez Inwestora kompletnego węzła wodomierza głównego w budynku, zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia.

Wpięcie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do studni kanalizacyjnej połączeniowej na wyznaczonym kanale, należy dokonać przy obecności i pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego pracownika Przedsiębiorstwa.

KROK 8

URUCHOMIENIE DOSTAW WODY NASTĘPUJE PO PODPISANIU UMOWY I ZAINSTALOWANIU WODOMIERZA GŁÓWNEGO.

KROK 9

Nowo wybudowane PRZYŁĄCZA należy zgłosić pisemnie do Przedsiębiorstwa do odbioru końcowego. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia do sieci miejskiej.

KROK 10

Przedsiębiorstwo dokona odbioru końcowego PRZYŁĄCZA, które zostało wykonane zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez Przedsiębiorstwo.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.