Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Odbiór ścieków za pośrednictwem stacji zlewnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze poza standardową usługą odprowadzania ścieków za pośrednictwem infrastruktury kanalizacyjnej, oferuje usługi dodatkowe w postaci odbioru ścieków za pośrednictwem stacji zlewnej. Usługa ta wychodzi na przeciw potrzebom klientów nie mających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych.

Oferta cenowa

TABELA 1. ODBIÓR ŚCIEKÓW ZA POŚREDNICTWEM STACJI ZLEWNEJ W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JELENIEJ GÓRZE
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
1. Odbiór ścieków za pośrednictwem stacji zlewnej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
1.1. Stawka podstawowa za 1 m3 ścieków
Ostateczna cena za 1 m3 zależy od wyników przeprowadzonych badań wg procedury zamieszczonej w tabeli nr 1A.
zł/m3 11,13 zł 8%
PKWiU 37.00.11.0
12,02 zł

 

TABELA 1A. PROCEDURA OBLICZANIA CENY NETTO 1 m3 ŚCIEKÓW DOSTARCZANYCH DO STACJI ZLEWNEJ (Przykład dla przewodności 2100 mg/l)

Parametr Kategoria I Kategoria II NDS
Wartość Przekrocz. do kat. I Cena podstawowa Cena końcowa Wartość Przekrocz. do kat. I Cena podstawowa Cena końcowa Wartość
mg/l % zł/m3 zł/m3 mg/l % zł/m3 zł/m3 mg/l
Odczyn pH 6,5-8,5 0 11,13 11,13 8,2 0 11,13 11,13 6,5-9,5
Przewodność 1400,0 0 11,13 11,13 2100,0 50,00% 11,13 16,70 3500,0
  0 max. 11,13   50,00% max. 16,70  

 

Informacje dodatkowe do usługi odbioru ścieków za pośrednictwem stacji zlewnej
1 Wartości wskaźników zanieczyszczenia zostały ustalone przez PWiK „WODNIK” Sp. z o. o. na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, stosownie do zapisów §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (tekst jednolity Dz. U. poz. 939 z 2020 roku).
2 Przekroczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń w rubryce „NDS” daje Przedsiębiorstwu uprawnienie do odmowy przyjęcia ścieków dostarczonych do stacji zlewnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
3 Cena końcowa za dostarczone ścieki do stacji zlewnej stanowi sumę ceny bazowej oraz ilorazu ceny bazowej i krotności (%) przekroczenia wartości referencyjnej parametru. Jako cenę końcową 1 m3 ścieków dostarczanych przez danego dostawcę przyjmuje się cenę dla parametru, którego przekroczenie jest najwyższe. 
4 W Tabeli nr 1A wpisano przykładowe wartości parametrów ścieków dostarczanych do stacji zlewnej. W polach oznaczonych kolorem szarym pokazano przykładową procedurę obliczenia ceny netto 1 m3 ścieków. Cena końcowa dla przykładu ścieków o parametrze przewodności 2100 mg/l wyniesie 16,70 zł/m3 netto.
5 Do ceny końcowej należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów (stawka podatku VAT 8%).

Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi:
1 Usługi wymienione w Tabeli nr 1 są świadczone na podstawie umów z dostawcami ścieków zawartych w trybie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2020 poz. 1439 z poz. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.10.2002 w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. nr 188 poz. 1576 z poz. zm.).

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.