Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykup sieci

WYTYCZNE W SPRAWIE PRZEJMOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODNIK” SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE URZADZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ, WYBUDOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH INWESTORÓW

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze może przejąć na majątek Spółki urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacji sanitarnej które wybudował ze środków własnych inwestor będący osobą fizyczną bądź prawną.
 2. Podstawą przejęcia w/w urządzeń jest spełnienie wymagań określonych w:
  1. Art.31 Ustawy z dnia 07 czerwca 2010 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 123 poz.858 z 2006 r. ze zm.)
  2. Art. 49 § 1 i 2 znowelizowanej Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 116 poz.731 z 2008 r.)
  3. Pisemnym wniosku inwestora o przejęcie w/w urządzeń
 3. Przejęcie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej może odbyć się w oparciu o:
  • umowę kupna-sprzedaży
  • umowę dzierżawy
  • umowę najmu
  • umowę użyczenia
  • umowę o kompensatę wzajemnych zobowiązań
   Formę przejęcia należy ustalić z inwestorem w wyniku negocjacji
 4. Przejęcie urządzenia wodociągowego i/lub urządzenia kanalizacji sanitarnej na majątek Spółki powinno odbyć się według poniższej procedury:
  1.  Wnioskodawca składa pisemny wniosek o przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z określeniem formy przejęcia ( patrz punkt 3.) wraz z niezbędnymi dokumentami tj.:
   1. dokumentem potwierdzającym, że wnioskodawca jest właścicielem danej sieci,
   2. protokołem odbioru technicznego, wystawionym przez Spółkę „WODNIK”, potwierdzającym prawidłowość wykonania i zgodność z zatwierdzoną dokumentacją techniczną urządzeń podlegających przekazaniu,
   3. powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną z zaznaczeniem urządzeń, których dotyczy wniosek,
   4. w przypadku umowy kupna-sprzedaży – przedstawienie propozycji cenowej
  2. Analiza dokumentów złożonych przez wnioskodawcę oraz dokumentów będących w posiadaniu Spółki (ewentualne uzupełnienie brakujących dokumentów).
  3. Zakwalifikowanie urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacji sanitarnej do przejęcia przez Spółkę bądź odrzucenie wniosku z podaniem przyczyn: technicznych lub formalno-prawnych.
  4. Oszacowanie przez Spółkę wartości urządzeń z uwzględnieniem aspektów społeczno-ekonomicznych.
  5. Negocjacje z wnioskodawcą celem ustalenia ceny wykupu.
  6. W przypadku braku porozumienia odnośnie ceny wykupu – podstawą negocjacji powinien być operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę.
  7. Przedstawienie wynegocjowanej propozycji przejęcia urządzeń (wykupu) na posiedzeniu Zarządu celem akceptacji.
  8. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.
  9. Ustanowienie służebności gruntowej.
  10. Przygotowanie i wystawienie dokumentów PT.
 5. Zawarcie umowy, podpisanie dokumentów PT i rozliczenie finansowe.
Pliki do pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.