Cennik usług

Uwagi ogólne:

 1. Opłata za każdą godzinę świadczenia usługi poza nominalnym czasem pracy ulega podwyższeniu o 100 %.

 2. Należności za wykorzystanie pojazdów i sprzętu oblicza się zgodnie ze stawką podaną w kalkulacji wg wzoru: (przebieg km * cena 1 km) + (czas pracy pojazdu/sprzętu * cena 1 h pracy) + (czas postoju pojazdu/sprzętu * cena 1 h postoju).

 3. W przypadku transportu pracowników i sprzętu na miejsce pracy należy dodatkowo doliczyć koszty przewozu, odpowiednio do rodzaju użytego pojazdu.

 4. W przypadku braku możliwości wykonania zlecenia z winy zamawiającego, należy obciążyć go kosztami transportu pracowników i sprzętu do miejsca zdarzenia.

 5. Czas pracy liczony jest od momentu dojazdu na miejsce zlecenia (obejmuje również prace przygotowawcze, rozłożenie sprzętu itp.)

 6. Przy sporządzaniu faktury VAT należy uwzględnić uwagi zawarte w kalkulacjach szczegółowych.

 7. Przy sporządzaniu faktury VAT należy uwzględnić podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i klasyfikacją usług.

 

Tabela 1. Cena usługi odbioru ścieków za pośrednictwem stacji zlewnej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Lp.

Zakres usługi

Cena
za 1 km
w PLN

Cena wykonania usługi
w PLN

Uwagi

1

Odbiór ścieków za pośrednictwem stacji zlewnej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

 

6,60 za m3

Stawka podstawowa zrzuconych ścieków. Ostateczna cena m 3 zależy od wyników przeprowadzonych badań wg poniżej zamieszczonej procedury.

 

Procedura obliczania ceny netto 1 m3 ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym

Parametr

Kategoria I

Kategoria II

NDS

Wartość

Przekrocz.
do kat. I

Cena podstawowa

Cena końcowa

Wartość

Przekrocz.
do kat. I

Cena podstawowa

Cena końcowa

Wartość

mg/l

%

zł / m3

zł / m3

mg/l

%

zł / m3

zł / m3

mg/l

Odczyn

6,5-8,5

0,00

6,60

6,60

8,5

0,00

6,60

6,60

6,5-9,5

Przewodność

1.000,00

0,00

6,60

6,60

2.000,00

100,0

6,60

13,20

3.500,0

 

0,00

max.

6,60

 

100,0

max.

13,20

 

 1. Wartości wskaźników zanieczyszczenia zostały ustalone przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, stosownie do zapisów §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. nr 188 poz. 1576 z 2002 roku).

 2. Przekroczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń w rubryce „NDS” daje Przedsiębiorstwu uprawnienie do odmowy przyjęcia ścieków dostarczonych do stacji zlewnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

 3. W polach oznaczonych kolorem szarym pokazano przykładową procedurę obliczenia ceny netto 1m3 nieczystości ciekłych komunalnych.

 4. Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

Tabela 2. Zestawienie cen usług Działu Laboratorium.

C1. ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA ŚCIEKÓW

KOD

OZNACZENIE

PRACOCHŁONNOŚĆ
(GODZINY)

CENA
W PLN

C1.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

0,15

9,00

C1.2

POBIERANIE PRÓBEK

0,15

9,00

C1.3

ASPC

0,45

27,00

C1.4

AZOT AMONOWY

0,45

27,00

C1.5

AZOT AZOTANOWY

0,45

27,00

C1.6

AZOT AZOTYNOWY

0,45

27,00

C1.7

AZOT OGÓLNY

0,45

27,00

C1.8

BZT5

0,55

33,00

C1.9

CHLORKI

0,35

21,00

C1.10

CHZT

0,65

39,00

C1.11

CYNK

0,45

27,00

C1.12

EKSTRAKT ETEROWY

1,65

99,00

C1.13

FOSFOR FOSFORANOWY

0,45

27,00

C1.14

FOSFOR OGÓLNY

0,45

27,00

C1.15

MIEDŹ

0,45

27,00

C1.16

ODCZYN

0,35

21,00

C1.17

PRZEWODNOŚĆ ELEKTROLIT.

0,35

21,00

C1.18

SIARCZANY

0,45

27,00

C1.19

SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE

1,65

99,00

C1.20

TEMPERATURA

0,15

9,00

C1.21

TLEN ROZPUSZCZONY

0,35

21,00

C1.22

ZASADOWOŚĆ

0,35

21,00

C1.23

ZAWIESINA OGÓLNA

0,55

33,00

C1.24

OPRACOWANIE WYNIKÓW

0,40

24,00

C2. ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA OSADU

KOD

OZNACZENIE

PRACOCHŁONNOŚĆ
(GODZINY)

CENA
W PLN

C2.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

0,50

30,00

C2.2

POBIERANIE PRÓBEK

0,15

9,00

C2.3

GĘSTOŚĆ

0,40

24,00

C2.4

ODCZYN

0,30

18,00

C2.5

SUBSTANCJE MINERALNE

2,00

120,00

C2.6

SUBSTANCJE ORGANICZNE

2,00

120,00

C2.7

SUCHA MASA

0,50

30,00

C2.8

WILGOTNOŚĆ

0,50

30,00

C2.9

OPRACOWANIE WYNIKÓW

0,40

24,00

C3. ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA WODY

KOD

OZNACZENIE

PRACOCHŁONNOŚĆ
(GODZINY)

CENA
W PLN

C3.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

0,15

9,00

C3.2

POBIERANIE PRÓBEK

0,15

9,00

C3.3

AMONIAK

0,40

24,00

C3.4

AZOTANY

0,40

24,00

C3.5

AZOTYNY

0,40

24,00

C3.6

BARWA

0,20

12,00

C3.7

BZT5

0,55

33,00

C3.8

CHLOR WOLNY

0,20

12,00

C3.9

CHLORKI

0,30

18,00

C3.10

CHZT

0,60

36,00

C3.11

FOSFORANY

0,40

24,00

C3.12

GLIN

0,40

24,00

C3.13

MAGNEZ

0,60

36,00

C3.14

MANGAN

0,35

21,00

C3.15

MĘTNOŚĆ

0,40

24,00

C3.16

ODCZYN

0,35

21,00

C3.17

OZON

0,25

15,00

C3.18

PRZEWODNOŚĆ ELEKTR.

0,35

21,00

C3.19

SIARCZANY

0,45

27,00

C3.20

TEMPERATURA

0,10

6,00

C3.21

TLEN ROZPUSZCZONY

0,35

21,00

C3.22

TWARDOŚĆ OGÓLNA

0,40

24,00

C3.23

UTLENIALNOŚĆ KMNO4

0,40

24,00

C3.24

WAPŃ

0,40

24,00

C3.25

ZAPACH

0,30

18,00

C3.26

ZASADOWOŚĆ

0,40

24,00

C3.27

ZAWIESINA OGÓLNA

0,55

33,00

C3.28

ŻELAZO

0,40

24,00

C3.29

OPRACOWANIE WYNIKÓW

0,40

24,00

ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA WODY

KOD

OZNACZENIE

PRACOCHŁONNOŚĆ
(GODZINY)

CENA
W PLN

C4.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

0,15

9,00

C4.2

POBIERANIE PRÓBEK

0,15

9,00

C4.3

OLB 72H ; 22 ST.C

0,50

30,00

C4.4

OLB 48H ; 36 ST.C

0,50

30,00

C4.5

BAKTERIE GRUPY COLI

0,70

42,00

C4.6

ESCHERICHIA COLI

0,70

42,00

C4.7

ENTEROKOKI (PACIORKOWCE KAŁ.)

0,70

42,00

C4.8

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

0,80

48,00

C4.9

OPRACOWANIE WYNIKÓW

0,40

24,00

Koszt 1 roboczogodziny pracownika Działu Laboratorium wynosi 60,00 zł netto. W przypadku świadczenia usługi poza siedzibą Przedsiębiorstwa należy doliczyć koszty transportu zgodnie z pkt. 13 Tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie cen pozostałych usług.

Lp.

Zakres usługi

Cena
za 1 km
w PLN

Cena
wykonania usługi
w PLN

Uwagi

1

Czyszczenie kanalizacji samochodem STAR SW 201 A

3,80

1 h pracy: 182,00
1 h postoju: 155,00

 

2

Czyszczenie kanalizacji samochodem
SCANIA CAPELOTTO

miasto: 5,50
poza: 4,90

1 h pracy: 341,00
1 h postoju: 199,00

Minimalna cena usługi 170 PLN.
Powyżej ½ godziny pracy naliczanie proporcjonalnie do upływu czasu.

3

Usługa frezowania sieci kanalizacyjnej

miasto: 4,50
poza: 3,20

1 h pracy: 245,00
1 h pracy w niskiej temperaturze: 260,00
1 h postoju: 225,00

Minimalna cena usługi 122 PLN.
Powyżej ½ godziny pracy naliczanie proporcjonalnie do upływu czasu.

4

Usługa wykonania inspekcji TV kanalizacji

miasto: 4,50
poza: 3,20

4,50 za 1 mb kanału


poniżej 50 mb/h 300,00 zł za 1h pracy

Minimalna cena usługi 150 PLN.
Powyżej ½ godziny pracy naliczanie proporcjonalnie do upływu czasu.
Przy zleceniu inspekcji sieci powyżej 500 mb istnieje możliwość negocjacji ceny.

5

Usługa wykonania inspekcji TV kanalizacji kamerą ręczną

miasto: 4,50
poza: 3,20

4,50 1 mb kanału


poniżej 50 mb/h 300,00 zł za 1h pracy

Minimalna cena usługi 150 PLN.
Powyżej ½ godziny pracy naliczanie proporcjonalnie do upływu czasu.

6

Inspekcja szczelności kanalizacji (wraz z agregatem prądotwórczym)

miasto: 4,50
poza: 3,20

1 h: 231,00

Minimalna cena usługi 115 PLN.
Powyżej ½ godziny pracy naliczanie proporcjonalnie do upływu czasu.

7

Usługi odpłatne wykonywane
przez montera sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

miasto: 3,00

poza: 2,50

1 h: 47,00

 

8

Usługi świadczone przy wykorzystaniu beczkowozu

3,40

1 h pracy: 129,00
1 h postoju: 122,00

 

9

Usługi świadczone przy wykorzystaniu wywrotki

3,40

1 h pracy: 129,00
1 h postoju: 122,00

 

10

Usługi świadczone przy wykorzystaniu koparki

 

1 h pracy: 84,00

1 h postoju: 62,00

 

11

Usługi świadczone przy wykorzystaniu minikoparki

miasto: 3,00
poza: 2,50

1 h pracy: 87,00
1 h postoju: 80,00

 

12

Usługi świadczone przy wykorzystaniu ciągnika

 

1 h pracy: 86,00
1 h postoju: 58,00

 

13

Usługi świadczone przy wykorzystaniu pozostałych pojazdów

miasto: 3,00
poza: 2,50

1 h: 65,00

 

14

Wynajem agregatu prądotwórczego 400 kW

transport brygady:
miasto: 4,30 poza: 3,10

1 h pracy: 120,00

1 h rozstawienia, złożenia: 222,00

Doliczyć koszt wykorzystania ciągnika do transportu agregatu (poz. nr 12 - czas dojazdu ciągnika liczyć jako czas pracy ciągnika)
oraz koszt zużytego przez agregat paliwa.

15

Odmrażanie rurociągu

miasto: 9,70 poza: 7,00

1 h: 393,00

 

16

Bezwykopowa lokalizacja wycieków na sieci wodociągowej przy pomocy urządzenia ENIGMA

miasto: 3,00 poza: 2,50

1 h: 400,00

 

17

Montaż i odbiór instalacji wodomierzowej wg faktycznego czasu pracy potwierdzonego
przez usługobiorcę

 

1 h: 114,00

Zryczałtowany koszt transportu w cenie.

18

Wymiana wodomierza
i odbiór węzła wodomierzowego

 

54,00 za usługę

Zryczałtowany koszt transportu w cenie.

19

Wymiana kolejnego wodomierza

 

31,00 za usługę

 

20

Odbiór węzła wodomierzowego

 

37,00 za usługę

Zryczałtowany koszt transportu w cenie.

21

Odbiór każdego kolejnego węzła wodomierzowego
(przy odbiorze kilku węzłów wodomierzowych jednocześnie)

 

10,00 za usługę

 

22

Odcięcie wody

 

216,00 za usługę

Doliczyć koszt transportu na podstawie cennika wg. faktycznie użytych pojazdów.

23

Ponowne podłączenie wody

 

216,00 za usługę

Doliczyć koszt transportu na podstawie cennika wg. faktycznie użytych pojazdów.

24

Zamknięcie dopływu wody

 

106,00 za usługę

Doliczyć koszt transportu na podstawie cennika wg. faktycznie użytych pojazdów.

25

Otwarcie dopływu wody

 

106,00 za usługę

Doliczyć koszt transportu na podstawie cennika wg. faktycznie użytych pojazdów.

26

Demontaż wodomierza

 

54,00 za usługę

Zryczałtowany koszt transportu w cenie.

27

Wydanie warunków przeniesienia wodomierza głównego

 

173,00 za usługę

Wydanie warunków, kontrola i odbiór wykonanych prac w cenie.

28

Określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej

 

224,00 za usługę

Rozdział na maksymalnie 4 wodomierze główne. Wydanie warunków, kontrola
i odbiór w cenie.

29

Opłata przygotowawcza

miasto: 3,00
poza: 2,50

200,00 za usługę

Stosuje się, o ile ekspertyza nie wykaże niesprawności wodomierza. Opłata obejmuje montaż i demontaż wodomierza oraz wysyłkę do firmy przeprowadzającej ekspertyzę.
Jeśli ekspertyza wykaże sprawność urządzenia do ceny należy doliczyć koszty materiałowe oraz koszty ekspertyzy wykonanej przez wyspecjalizowaną firmę.

30

Opłata za wynajem zestawu wodomierzowego

miasto: 3,00
poza: 2,50

12,00 za dobę

Przy wynajmie pobiera się kaucję
w wysokości 1000 zł. Opłata nie obejmuje montażu i demontażu zestawu wodomierzowego.

31

Opłata za wynajem stojaka hydrantowego

miasto: 3,00
poza: 2,50

15,00 za dobę

Przy wynajmie pobiera się kaucję
w wysokości 1500 zł. Opłata nie obejmuje montażu i demontażu stojaka hydrantowego.

32

Usługa montażu, demontażu
i stawki za dobę wynajmu rejestratora przepływu

miasto: 3,00
poza: 2,50

montaż: 105,00
demontaż: 105,00
doba wynajmu: 18,00

Przy wynajmie dolicza się kaucję
w wysokości 1000 zł brutto.

33

Usługa zamrożenia przewodu wodociągowego

miasto: 3,00
poza: 2,50

1 h: 120,00

 

34

Koszt 1 rbh pracownika Działu Inwestycji i Rozwoju

miasto: 3,00
poza: 2,50

60,00

 

35

Wydanie technicznych warunków przyłączenia dla przyłączy wodociągowych

miasto: 3,00
poza: 2,50

180,00 za usługę

Cena za przyłącze WA.

36

Wydanie technicznych warunków przyłączenia dla przyłączy kanalizacji sanitarnej

miasto: 3,00
poza: 2,50

180,00 za usługę

Cena za przyłącze KS.

37

Wydanie technicznych warunków przyłączenia dla sieci wodociągowych

miasto: 3,00
poza: 2,50

420,00 za usługę

Cena za sieć WA.

38

Wydanie technicznych warunków przyłączenia dla sieci kanalizacji sanitarnej

miasto: 3,00
poza: 2,50

420,00 za usługę

Cena za sieć KS.

39

Uzgodnienie projektu
dla przyłączy wodociągowych

miasto: 3,00
poza: 2,50

180,00 za usługę

Cena za przyłącze WA.

40

Uzgodnienie projektu
dla przyłączy kanalizacji sanitarnej

miasto: 3,00
poza: 2,50

180,00 za usługę

Cena za przyłącze KS.

41

Uzgodnienie projektu dla sieci wodociągowych

miasto: 3,00
poza: 2,50

450,00 za usługę

Cena za sieć WA.

42

Uzgodnienie projektu dla sieci kanalizacji sanitarnej

miasto: 3,00
poza: 2,50

450,00 za usługę

Cena za sieć KS.

43

Wydanie warunków wstępnych zapewnienia dostawy wody
i odbioru ścieków

miasto: 3,00
poza: 2,50

60,00 za usługę

 

44

Uzgodnienia branżowe
dla geodetów

miasto: 3,00
poza: 2,50

60,00 za usługę

Uzgodnienie na formatach A4 i A3,
cena za jeden arkusz.

45

Uzgodnienia branżowe
dla geodetów

miasto: 3,00
poza: 2,50

120,00 za usługę

Uzgodnienie na formatach A2, A1 i A0,
cena za jeden arkusz.

46

Uzgodnienia kolizji

miasto: 3,00
poza: 2,50

120,00 za usługę

 

47

Wydanie opinii branżowych

miasto: 3,00
poza: 2,50

120,00 za usługę

 

48

Odbiór końcowy przyłącza
dla przyłączy wodociągowych

miasto: 3,00
poza: 2,50

140,00 za usługę

Cena za przyłącze WA.

49

Odbiór końcowy przyłącza
dla przyłączy kanalizacji sanitarnej

miasto: 3,00
poza: 2,50

140,00 za usługę

Cena za przyłącze KS.

50

Odbiór końcowy sieci
dla sieci wodociągowych

miasto: 3,00
poza: 2,50

360,00 za usługę

Cena za sieć WA.

51

Odbiór końcowy sieci
dla sieci kanalizacji sanitarnej

miasto: 3,00
poza: 2,50

360,00 za usługę

Cena za sieć KS.

52

Wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków
za pośrednictwem istniejących przyłączy

miasto: 3,00
poza: 2,50

60,00 za usługę

 

53

Wydanie informacji
o możliwości zasilenia obszarów wystawionych
na sprzedaż

miasto: 3,00
poza: 2,50

60,00 za usługę

 

54

Wezwanie Pogotowia Wodociągowo- Kanalizacyjnego bez uzasadnienia

6,00

100,00 za usługę

 

Pliki do pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl