Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Cennik usług odpłatnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze prowadzi działalność dodatkową w zakresie określonym w cenniku usług. Koszty działalności dodatkowej Przedsiębiorstwa, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nie zostały wkalkulowane do cen wody i ścieków.

Cennik usług obowiązuje od dnia 10 lipca 2023 roku. Poprzednie cenniki dostępne są w sekcji załączników na dole strony oraz w zakładce Do pobrania.


SPIS TREŚCI:

 1. ODBIÓR ŚCIEKÓW ZA POŚREDNICTWEM STACJI ZLEWNEJ W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JELENIEJ GÓRZE
 2. DOSTAWA WODY BECZKOWOZEM
 3. USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI
 4. USŁUGI W ZAKRESIE WODOMIERZY
 5. USŁUGI LABORATORYJNE
 6. POZOSTAŁE USŁUGI

Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi:
1 Usługi wymienione w Tabeli nr 1 są świadczone na podstawie umów z dostawcami ścieków zawartych w trybie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2020 poz. 1439 z poz. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.10.2002 w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. nr 188 poz. 1576 z poz. zm.).
2 Usługi wymienione w Tabeli nr 3 pkt. 6-10 oraz w Tabeli nr 4 i Tabeli nr 6 są świadczone wyłącznie na terenie miasta Jelenia Góra
3 Usługi wymienione w Tabeli nr 2, Tabeli nr 3 pkt. 1-5 i Tabeli nr 5 mogą być świadczone na terenie miasta Jelenia Góra oraz poza terenem miasta. 
4 Jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi przekracza 15 km (w jedna stronę), to do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu za każdy następny kilometr.
5 W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.
6 Usługi zlecone przed 10.07.2023 r. będą fakturowane zgodnie z Cennikiem obowiązującym do dnia 09.07.2023 r.

ODBIÓR ŚCIEKÓW ZA POŚREDNICTWEM STACJI ZLEWNEJ W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JELENIEJ GÓRZE

TABELA 1. ODBIÓR ŚCIEKÓW ZA POŚREDNICTWEM STACJI ZLEWNEJ W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JELENIEJ GÓRZE
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
1. Odbiór ścieków za pośrednictwem stacji zlewnej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
1.1. Stawka podstawowa za 1 m3 ścieków
Ostateczna cena za 1 m3 zależy od wyników przeprowadzonych badań wg procedury zamieszczonej w tabeli nr 2A.
zł/m3 11,13 zł 8%
PKWiU 37.00.11.0
12,02 zł

 

TABELA 1A. PROCEDURA OBLICZANIA CENY NETTO 1 m3 ŚCIEKÓW DOSTARCZANYCH DO STACJI ZLEWNEJ (Przykład dla przewodności 2100 mg/l)

Parametr Kategoria I Kategoria II NDS
Wartość Przekrocz. do kat. I Cena podstawowa Cena końcowa Wartość Przekrocz. do kat. I Cena podstawowa Cena końcowa Wartość
mg/l % zł/m3 zł/m3 mg/l % zł/m3 zł/m3 mg/l
Odczyn pH 6,5-8,5 0 11,13 11,13 8,2 0 11,13 11,13 6,5-9,5
Przewodność 1400,0 0 11,13 11,13 2100,0 50,00% 11,13 16,70 3500,0
  0 max. 11,13   50,00% max. 16,70  

 

Informacje dodatkowe do usługi odbioru ścieków za pośrednictwem stacji zlewnej
1 Wartości wskaźników zanieczyszczenia zostały ustalone przez PWiK „WODNIK” Sp. z o. o. na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, stosownie do zapisów §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (tekst jednolity Dz. U. poz. 939 z 2020 roku).
2 Przekroczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń w rubryce „NDS” daje Przedsiębiorstwu uprawnienie do odmowy przyjęcia ścieków dostarczonych do stacji zlewnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
3 Cena końcowa za dostarczone ścieki do stacji zlewnej stanowi sumę ceny bazowej oraz ilorazu ceny bazowej i krotności (%) przekroczenia wartości referencyjnej parametru. Jako cenę końcową 1 m3 ścieków dostarczanych przez danego dostawcę przyjmuje się cenę dla parametru, którego przekroczenie jest najwyższe. 
4 W Tabeli nr 1A wpisano przykładowe wartości parametrów ścieków dostarczanych do stacji zlewnej. W polach oznaczonych kolorem szarym pokazano przykładową procedurę obliczenia ceny netto 1 m3 ścieków. Cena końcowa dla przykładu ścieków o parametrze przewodności 2100 mg/l wyniesie 16,70 zł/m3 netto.
5 Do ceny końcowej należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów (stawka podatku VAT 8%).

DOSTAWA WODY BECZKOWOZEM

TABELA 2. DOSTAWA WODY BECZKOWOZEM
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
1. Dostawa wody pitnej beczkowozem
1.1 Dostawa wody pitnej beczkowozem (max. 5 m3)
W cenie zryczałtowany koszt transportu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 264,00zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
285,12 zł
1.2 Cena wody
Wg aktualnej taryfy, grupa pozostali odbiorcy (inni niż gospodarstwa domowe).
zł/m3 wg taryfy - pozostali odbiorcy 8%
PKWiU 36.00.20.0
x
1.3 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr zł/km 4,40 zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
4,75 zł
2. Pokrycie kosztów zleconej usługi niewykonanej z winy Zleceniodawcy
W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.
zł/usługa 50% wg cennika
Tabeli 1 
23% x

USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI

TABELA 3. USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI (Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji)
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
1. Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji
1.1 Samochodem STAR SW 
Minimalna cena usługi - do 30 min pracy sprzętu. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 258,00 zł 23% 317,34 zł
8%1 278,64 zł
1.2 Samochodem STAR SW (każde kolejne rozpoczęte 30 minut). zł/30 min 114,00 zł 23% 140,22 zł
8%1 123,12 zł
1.3 Samochodem SCANIA CAPELOTTO
Minimalna cena usługi - do 30 min pracy sprzętu. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 542,00 zł 23% 666,66 zł
8%1 585,36 zł
1.4 Samochodem SCANIA CAPELOTTO (każde kolejne rozpoczęte 30 minut). zł/30 min 278,00 zł 23% 341,94 zł
8%1 300,24 zł
1.5 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr. zł/km 5,90 zł 23% 7,26 zł
8%1 6,37 zł


1 Stawka podatku VAT 8% (PKWiU 37.00) stosowana w przypadku wykonywania usługi na kanalizacji wpiętej do sieci PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.

TABELA 3. USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI (Inspekcja i frezowanie sieci kanalizacyjnej)
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
2. Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej (dla średnicy powyżej 75 mm)
Uwaga: kanalizacja do kamerowania powinna być wyczyszczona
2.1 Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej
Minimalna cena usługi - nie więcej niż 50 mb. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/godzina 495,00 zł 23% 608,85 zł
2.2 Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej powyżej 50 mb zł/mb 7,08 zł 23% 8,71 zł
2.3 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr. zł/km 4,50 zł 23% 5,54 zł
3. Usługa frezowania sieci kanalizacyjnej
3.1 Frezowanie sieci kanalizacyjnej
Minimalna cena usługi - do 1 h pracy sprzętu. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 407,00 zł 23% 500,61 zł
3.2 Frezowanie sieci kanalizacyjnej (każda kolejna rozpoczęta godzina). zł/godzina 266,00 zł 23% 327,18 zł
3.3 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr. zł/km 4,50 zł 23% 5,54 zł
4. Inspekcja szczelności sieci kanalizacyjnej metodą zadymiania
4.1 Inspekcja szczelności sieci kanalizacyjnej metodą zadymiania
Minimalna cena usługi – do 1h pracy sprzętu. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 531,00 zł 23% 653,13 zł
4.2 Inspekcja szczelności sieci kanalizacyjnej metodą zadymiania (każda kolejna rozpoczęta godzina). zł/godzina 366,00 zł 23% 450,18 zł
4.3 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr. zł/km 5,50 zł 23% 6,77 zł

 

TABELA 3. USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI - usługi w zakresie sieci i przyłączy
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
5.

Diagnostyka sieci wodociągowej (bezwykopowa lokalizacja wycieków przy pomocy urządzenia ENIGMA)
Uwaga: nie dotyczy instalacji wewnątrz budynków

5.1 Lokalizacja wycieków na sieci wodociągowej
Minimalna cena usługi – do 1 h pracy sprzętu. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 385,00 zł 23% 473,55 zł
5.2 Lokalizacja wycieków na sieci wodociągowej (każda kolejna rozpoczęta godzina). zł/godzina 220,00 zł 23% 270,60 zł
5.3 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr. zł/km 4,00 zł 23% 4,92 zł
6. Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci lub przyłączu
6.1 Zamknięcie przepływu wody na sieci wodociągowej za pomocą zasuw na wniosek Zleceniodawcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 476,00 zł

8%
PKWiU 36.00.20.0

514,08 zł
6.2 Otwarcie przepływu wody na sieci wodociągowej za pomocą zasuw na wniosek Zleceniodawcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 594,00 zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
641,52 zł
6.3 Otwarcie lub zamknięcie przyłącza wodociągowego na zasuwie przydomowej na wniosek Zleceniodawcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 173,00 zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
186,84 zł
6.4 Trwałe odcięcie dostawy wody w sposób inny niż za pomocą zasuw istniejących na sieci
(likwidacja przyłącza) na wniosek Zleceniodawcy
zł/usługa kalkulacja indywidualna 8%
PKWiU 36.00.20.0
kalkulacja indywidualna
7. Odcięcie dostawy wody wynikające z zadłużenia Odbiorcy lub poboru niezgodnego z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(np. nielegalny pobór wody, celowo uszkodzony lub pominięty wodomierz, brak uiszczenia należności za pełne dwa okresy obrachunkowe)
zł/usługa 0 zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
0 zł
8. Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego wynikające z zadłużenia Odbiorcy lub odprowadzania ścieków niezgodnego z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(np. nielegalne odprowadzanie ścieków, brak uiszczenia należności za pełne dwa okresy obrachunkowe)
zł/usługa 0 zł 8%
PKWiU 37.00.11.0
0 zł
9. Przywrócenie dostawy wody odciętej z winy Odbiorcy na wniosek Odbiorcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 387,00 zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
417,96 zł
10. Uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego zamkniętego z winy Odbiorcy na wniosek Odbiorcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 683,00 zł 8%
PKWiW 37.00.11.0
737,64 zł
11. Pokrycie kosztów zleconej usługi niewykonanej z winy Zleceniodawcy
W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.
zł/usługa 50% wg cennika Tabeli 3 23% x

USŁUGI W ZAKRESIE WODOMIERZY

TABELA 4. USŁUGI W ZAKRESIE WODOMIERZY
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
1. Wymiana wodomierza (podlicznika) i odbiór węzła wodomierzowego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu. Nie obejmuje kosztu wodomierza (podlicznika).
zł/usługa 122,00 zł 23% 150,06 zł
8%2 131,76 zł
1.1 Wymiana kolejnego wodomierza (podlicznika) i odbiór węzła wodomierzowego
Przy wymianie kilku wodomierzy jednocześnie w tym samym obiekcie/lokalu.
zł/szt. 82,00 zł 23% 100,86 zł
8%2 88,56 zł
2. Odbiór węzła wodomierzowego (podlicznika)
Usługa obejmuje odbiór i oplombowanie wodomierza (podlicznika). W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 73 zł 23% 89,79 zł
8%2 78,84 zł
2.1 Odbiór każdego kolejnego węzła wodomierzowego (podlicznika)
Przy odbiorze kilku wodomierzy jednocześnie w tym samym obiekcie/lokalu.
zł/szt. 40 zł 23% 49,20 zł
8%2 43,20 zł
3. Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Zleceniodawcy (na czas nie krótszy niż 1 okres rozliczeniowy i nie dłuższy niż 1 rok)
W zakres usługi wchodzą:
 1. zamknięcie zasuwy połączeniowej,
 2. demontaż wodomierza głównego,
 3. złożenie wodomierza do depozytu.
Usługa realizowana pod warunkiem braku konieczności ingerencji w istniejącej sieci wodociągowej. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 239,00 zł 23% 293,97 zł
8%2 258,12 zł
4. Przywrócenie świadczenia usługi na wniosek Zleceniodawcy
W zakres usługi wchodzą:
 1. otwarcie zasuwy połączeniowej,
 2. montaż wodomierza głównego.
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 139,00 zł 23% 170,97 zł
8%2 150,12 zł
5. Demontaż wodomierza (podlicznika) na wniosek Zleceniodawcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 94,00 zł 23% 115,62 zł
8%2 101,52 zł
6. Wydanie warunków przeniesienia wodomierza głównego na wniosek Zleceniodawcy
Usługa obejmuje: 
 1. sprawdzenie możliwości wydania warunków, oględziny w terenie; 
 2. określenie warunków technicznych i przesłanie ich do Zleceniodawcy; 
 3. zamknięcie dopływu wody na czas prac; 
 4. montaż wodomierza głównego, odbiór techniczny, oplombowanie; 
 5. otwarcie dopływu wody.
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu dla trzech wizyt pracownika/pracowników Spółki.
zł/usługa 366,00 zł 23% 450,18 zł
8%2 395,28 zł
6.1 kolejna wizyta
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 106,00 zł 23% 130,38 zł
8%2 114,48 zł
7. Wydanie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej (maksymalnie na 4 wodomierze główne)
Usługa obejmuje: 
 1. sprawdzenie możliwości wydania warunków, oględziny w terenie; 
 2. określenie warunków technicznych i przesłanie ich do Zleceniodawcy;
 3. zamknięcie dopływu wody na czas prac; 
 4. montaż wodomierza głównego, odbiór techniczny, oplombowanie; 
 5. otwarcie dopływu wody.
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu dla trzech wizyt pracownika/pracowników Spółki.
zł/usługa 413,00 zł 23% 507,99 zł
8%2 446,04 zł
7.1 kolejna wizyta
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 106 zł 23% 130,38 zł
8%2 114,48 zł
8. Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy Odbiorcy np. z powodu uszkodzenia, zniszczenia lub zaboru z winy Odbiorcy (niewłaściwego zabezpieczenia lub celowego uszkodzenia).
8.1 Wodomierz  Ø 15 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 283,00 zł 23% 348,09 zł
8%2 305,64 zł
8.2 Wodomierz  Ø 20 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 355,00 zł 23% 436,27 zł
8%2 383,07 zł
8.3 Wodomierz  Ø 25 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 661,00 zł 23% 813,03 zł
8%2 713,88 zł
8,4 Wodomierz  Ø 32 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 717,00 zł 23% 881,91 zł
8%2 774,36 zł
8.5 Wodomierz  Ø 40 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 1 382,00 zł 23% 1 699,86 zł
8%2 1 492,56 zł
8.6 Wodomierz  Ø 50 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 1 732,00 zł 23% 2 130,36 zł
8%2 1 870,56 zł
8.7 Wodomierz  Ø 65 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 2 256,00 zł 23% 2 774,88 zł
8%2 2 436,48 zł
8.8 Wodomierz  Ø 80 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 3 342,00 zł 23% 4 110,66 zł
8%2 3 609,36 zł
8.9 Wodomierz  Ø 100 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 3 482,00 zł 23% 4 282,86 zł
8%2 3 760,56 zł
8.10 Wodomierz  Ø 125 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 1 854,00 zł 23% 2 280,42 zł
8%2 2 002,32 zł
8.11 Wodomierz Ø 150 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt transportu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 7 472,00 zł 23% 9 190,56 zł
8%2 8 069,76 zł
9. Wymiana modułów do odczytów zdalnych na wodomierzu głównym z powodu uszkodzenia, zniszczenia lub zaboru z winy Odbiorcy (niewłaściwego zabezpieczenia lub celowego uszkodzenia) zł/usługa 327,00 zł 23% 402,21 zł
8%2 353,16 zł
10.

Ekspertyza wodomierza głównego

Stosuje się, jeżeli ekspertyza wykaże poprawne działanie wodomierza. Opłata obejmuje demontaż i montaż wodomierza oraz koszty wysyłki wodomierza do firmy przeprowadzającej ekspertyzę. Do ceny należy doliczyć koszty ekspertyzy wykonanej przez wyspecjalizowaną firmę.

zł/usługa 268,00 zł 23% 329,64 zł
8%2 289,44 zł
11. Ponowne oplombowanie wodomierza głównego związane z uszkodzeniem plomb/zdjęciem plomb przez Odbiorcę wraz z weryfikacją, czy nie nastąpiły zmiany nieuzgodnione wcześniej z PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. zł/usługa 90,00 zł 23% 110,70 zł
8%2 97,20 zł
12. Inne prace przy węźle wodomierzowym wg faktycznego czasu pracy potwierdzonego przez Zleceniodawcę
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu. 
Do ceny należy doliczyć koszty zużytych materiałów.
zł/godzina 240,00 zł 23% 295,20 zł
8%2 259,20 zł
13. Pokrycie kosztów zleconej usługi niewykonanej z winy Zleceniodawcy
W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.
zł/usługa 50% wg cennika Tabeli 4 23% x


Stawka podatku VAT 8% (PKWiU 43.22.11.0) stosowana w przypadku, gdy Zleceniodawca oświadczy (na odrębnym druku, zał. nr 1), że usługa dotyczy lokalu mieszkalnego o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2 lub budynku mieszkalnego o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 (art. 41 ust. 12 Ustawy o podatku od towarów i usług).


USŁUGI LABORATORYJNE

TABELA 5. USŁUGI LABORATORYJNE
Kod Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku Vat Wartość brutto
1. Podstawowe czynności 
C1.1 Pobranie próbek zł/usługa 21,25 zł 23% 26,14 zł
C1.2 Opracowanie wyników zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
2. Analiza fizykochemiczna ścieków
C2.1 ASPC zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.2 AZOT AMONOWY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.3 AZOT AZOTANOWY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.4 AZOT AZOTYNOWY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.5 AZOT OGÓLNY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.6 BZT5 zł/usługa 45,54 zł 23% 45,54 zł
C2.7 CHLORKI zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C2.8 CHZT zł/usługa 53,82 zł 23% 66,20 zł
C2.9 CYNK zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.10 EKSTRAKT ETEROWY zł/usługa 136,62 zł 23% 168,04 zł
C2.11 FOSFOR FOSFORANOWY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.12 FOSFOR OGÓLNY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.13 MIEDŹ zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.14 ODCZYN zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C2.15 PRZEWODNOŚĆ ELEKTROLIT. zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C2.16 SIARCZANY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.17 TEMPERATURA zł/usługa 12,42 zł 23% 15,28 zł
C2.18 TLEN ROZPUSZCZONY zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C2.19 ZASADOWOŚĆ zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C2.20 ZAWIESINA OGÓLNA zł/usługa 30,36 zł 23% 37,34 zł
3. Analiza osadu
C3.1 GĘSTOŚĆ zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C3.2 SUCHA MASA zł/usługa 41,40 zł 23% 50,92 zł
4. Analiza fizykochemiczna wody
C4.1 AMONIAK zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.2 AZOTANY zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.3 AZOTYNY zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.4 BARWA zł/usługa 16,56 zł 23% 20,37 zł
C4.5 CHLOR WOLNY zł/usługa 16,56 zł 23% 20,37 zł
C4.6 GLIN zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.7 MAGNEZ zł/usługa 49,68 zł 23% 61,11 zł
C4.8 MANGAN zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C4.9 MĘTNOŚĆ zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.10 ODCZYN zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C4.11 PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C4.12 TWARDOŚĆ OGÓLNA zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.13 UTLENIALNOŚĆ KMNO4 zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.14 WAPŃ zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.15 ZAPACH zł/usługa 20,70 zł 23% 25,46 zł
C4.16 ŻELAZO zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
5. Analiza mikrobiologiczna wody
C5.1 OLB 72H,22 st. C zł/usługa 41,40 zł 23% 50,92 zł
C5.2 OLB 48H,36 st. C zł/usługa 41,40 zł 23% 50,92 zł
C5.3 BAKTERIE GRUPY COLI zł/usługa 57,96 zł 23% 71,29 zł
C5.4 ESCHERICHIA COLI zł/usługa 57,96 zł 23% 71,29 zł
C5.5 ENTEROKOKI(PACIORKOWCE KAŁOWE) zł/usługa 57,96 zł 23% 71,29 zł
C5.6 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS zł/usługa 66,24 zł 23% 81,48 zł
6. Dojazd do miejsca poboru próby
C6.1 Koszt dojazdu do miejsca poboru próby – jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi nie przekracza 15 km (w jedną stronę) zł/usługa 74,00 zł 23% 91,02 zł
C6.2 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr zł/km 2,70 zł 23% 3,32 zł

POZOSTAŁE USŁUGI

TABELA 6. POZOSTAŁE USŁUGI
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
1. Wydanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej zł/usługa 560,00 zł 23% 688,80 zł
2. Uzgodnienie projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej zł/usługa 600,00 zł 23% 738,00 zł
3. Odbiory techniczne końcowe sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej zł/usługa 480,00 zł 23% 590,40 zł
4. Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu
4.1 Uzgodnienie na formatach A4 i A3 za jeden arkusz zł/usługa 80,00 zł 23% 98,40 zł
4.2 Uzgodnienie na formatach  większych niż A3 za jeden arkusz zł/usługa 160,00 zł 23% 196,80 zł
5. Uzgodnienie kolizji zł/usługa 160,00 zł 23% 196,80 zł
6. Wydanie opinii branżowych zł/usługa 160,00 zł 23% 196,80 zł
7. Techniczne przyłączenie do sieci wodociągowej wraz z ułożeniem przyłącza wodociągowego
7.1 DN32-DN63, do 15mb
Usługa obejmuje: ułożenie przyłącza w wykopie przygotowanym przez Zleceniodawcę, zabudowę węzła wodomierzowego. Montaż wodomierza, oplombowanie, wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej – nieodpłatnie
zł/szt. 4 023,00 zł 23% 4 948,29 zł
7.2 Za każdy następny metr zł/mb 269,00 zł 23% 330,87 zł
7.3 DN80 i więcej zł/usługa Kalkulacja indywidualna 23% x
8. Nieuzasadnione wezwanie Pogotowia Wodociągowo-Kanalizacyjnego zł/usługa 311,00 zł 23% 382,53 zł

 

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.