Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Laboratorium Wody i Ścieków

Jakość wody do spożycia dostarczanej mieszkańcom Jeleniej Góry kontrolowana jest przez Laboratorium Wody przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., mieszczące się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody "Sosnówka" przy ulicy Wróblewskiego.

Prowadzone badania pozwalają ocenić, czy woda uzdatniona spełnia wymagania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294).

Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodny z normą PN-EN ISO /IEC 17025.

Laboratorium wody prowadzi:

  • kontrolę procesu technologicznego produkowanej wody
  • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych
  • działani laboratorium służą rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
  • laboratorium nie podejmuje  się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
  • badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków komercyjnych i finansowych

Laboratorium Wody jest wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i normami..


Na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej znajduje się Laboratorium Ścieków, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie analizy fizyko-chemicznej ścieków. Wyposażone jest aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Oferta Cenowa

TABELA 5. USŁUGI LABORATORYJNE
Kod Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku Vat Wartość brutto
1. Podstawowe czynności 
C1.1 Pobranie próbek zł/usługa 21,25 zł 23% 26,14 zł
C1.2 Opracowanie wyników zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
2. Analiza fizykochemiczna ścieków
C2.1 ASPC zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.2 AZOT AMONOWY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.3 AZOT AZOTANOWY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.4 AZOT AZOTYNOWY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.5 AZOT OGÓLNY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.6 BZT5 zł/usługa 45,54 zł 23% 45,54 zł
C2.7 CHLORKI zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C2.8 CHZT zł/usługa 53,82 zł 23% 66,20 zł
C2.9 CYNK zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.10 EKSTRAKT ETEROWY zł/usługa 136,62 zł 23% 168,04 zł
C2.11 FOSFOR FOSFORANOWY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.12 FOSFOR OGÓLNY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.13 MIEDŹ zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.14 ODCZYN zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C2.15 PRZEWODNOŚĆ ELEKTROLIT. zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C2.16 SIARCZANY zł/usługa 37,26 zł 23% 45,83 zł
C2.17 TEMPERATURA zł/usługa 12,42 zł 23% 15,28 zł
C2.18 TLEN ROZPUSZCZONY zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C2.19 ZASADOWOŚĆ zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C2.20 ZAWIESINA OGÓLNA zł/usługa 30,36 zł 23% 37,34 zł
3. Analiza osadu
C3.1 GĘSTOŚĆ zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C3.2 SUCHA MASA zł/usługa 41,40 zł 23% 50,92 zł
4. Analiza fizykochemiczna wody
C4.1 AMONIAK zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.2 AZOTANY zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.3 AZOTYNY zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.4 BARWA zł/usługa 16,56 zł 23% 20,37 zł
C4.5 CHLOR WOLNY zł/usługa 16,56 zł 23% 20,37 zł
C4.6 GLIN zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.7 MAGNEZ zł/usługa 49,68 zł 23% 61,11 zł
C4.8 MANGAN zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C4.9 MĘTNOŚĆ zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.10 ODCZYN zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C4.11 PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA zł/usługa 28,98 zł 23% 35,65 zł
C4.12 TWARDOŚĆ OGÓLNA zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.13 UTLENIALNOŚĆ KMNO4 zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.14 WAPŃ zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
C4.15 ZAPACH zł/usługa 20,70 zł 23% 25,46 zł
C4.16 ŻELAZO zł/usługa 33,12 zł 23% 40,74 zł
5. Analiza mikrobiologiczna wody
C5.1 OLB 72H,22 st. C zł/usługa 41,40 zł 23% 50,92 zł
C5.2 OLB 48H,36 st. C zł/usługa 41,40 zł 23% 50,92 zł
C5.3 BAKTERIE GRUPY COLI zł/usługa 57,96 zł 23% 71,29 zł
C5.4 ESCHERICHIA COLI zł/usługa 57,96 zł 23% 71,29 zł
C5.5 ENTEROKOKI(PACIORKOWCE KAŁOWE) zł/usługa 57,96 zł 23% 71,29 zł
C5.6 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS zł/usługa 66,24 zł 23% 81,48 zł
6. Dojazd do miejsca poboru próby
C6.1 Koszt dojazdu do miejsca poboru próby – jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi nie przekracza 15 km (w jedną stronę) zł/usługa 74,00 zł 23% 91,02 zł
C6.2 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr zł/km 2,70 zł 23% 3,32 zł

Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi:
1 Usługi wymienione w Tabeli nr 5 mogą być świadczone na terenie miasta Jelenia Góra oraz poza terenem miasta. 
2 Jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi przekracza 15 km (w jedna stronę), to do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu za każdy następny kilometr.
3 W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.

 

Do pobrania

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze w wersji elektronicznej mogą znaleźć Państwo w zakładce Do Pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.