Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rok 2013

logo Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

W dniu 05 listopada 2013 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pożyczki, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. Pożyczka w wysokości 31,5 mln PLN zostanie przeznaczona na dofinansowanie wkładu własnego Przedsiębiorstwa na realizację Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.

W dniu 10 września 2013 r. wydano Świadectwo Wykonania dla kontraktu JG-PR-2010-1.1 „Kanalizacja sanitarna – rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni”, co oznacza zakończenie robót i potwierdza usunięcie wszelkich wad w robotach ujawnionych w okresie zgłaszania wad.

W dniu 04 lipca 2013 r. wydano Świadectwo Przejęcia dla robót w ramach kontraktu JG-PR-2010-1.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – rejon ul. Nadbrzeżnej i K. Miarki”. Tym samym rozpoczął się 12-miesięczny okres zgłaszania wad.

W dniu 17 kwietnia 2013 r., na zaproszenie Wojciecha Jastrzębskiego, Prezesa Zarządu PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka”, odbyła się sesja wyjazdowa Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry „Uzdrowisko Cieplice”. Członkowie Rady oraz ich goście, m. in. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr II i mieszkańcy Cieplic, mieli okazję zwiedzić teren zakładu i zapoznać się z technologią procesu uzdatniania wody, a następnie uczestniczyć w prezentacji (dostępna tutaj) nt. realizowanego przez Spółkę Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ.

W dniu 15 kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa zaprosiło przedstawicieli Jednostki Realizującej Projekt oraz Prezesa Zarządu PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. na, zorganizowane na terenie MDK „Muflon”, spotkanie z mieszkańcami Sobieszowa. Poprzez krótką prezentację (dostępna tutaj) przybliżono założenia Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Szczególną uwagę poświęcono tematowi stanu zaawansowania robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Sobieszowie. Szczegółowo omówiono harmonogram prac w poszczególnych ulicach.

Po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych na roboty budowlane przewidziane w ramach Projektu uzyskano oszczędności, które pozwoliły na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego realizacji. W związku z tym w dniu 31 stycznia 2013 r. został zawarty Aneks nr POIS.01.01.00-00-198/09-02 do Umowy o dofinansowanie Projektu.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.