Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zadania Jednostki Realizującej Projekt

Czym zajmuje się Jednostka Realizująca Projekt:

Jednostce Realizującej Projekt powierzone zostały następujące czynności:

 1. przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności wraz z niezbędnymi do wnioskowania dokumentami;
 2. realizacja Projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO;
 3. współpraca z Instytucją Zarządzającą (IZ – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucją Pośredniczącą (IP – Ministerstwo Środowiska) oraz Instytucją Wdrażającą (IW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
 4. przygotowanie i aktualizacja załączników do Umowy o dofinansowanie;
 5. zapewnienie płynności finansowej Projektu;
 6. przygotowanie stosownych decyzji administracyjnych i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do skutecznej i płynnej realizacji Projektu;
 7. zapewnienie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej i projektów budowlanych oraz zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 8. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywanie;
 9. przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań przetargowych;
 10.  współpraca z IW w zakresie uzgadniania dokumentów przetargowych i organizowania przetargów;
 11. opracowanie do IW niezbędnych raportów i sprawozdań;
 12. nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem Kontraktu.

 JRP podzielona jest na trzy zespoły zajmujące się określoną problematyką:

1. Zespół ds. technicznych:

 • opracowanie części rzeczowo-technicznej SIWZ oraz udział w przetargach na roboty i usługi związane z realizacją Projektu,
 • weryfikacja SIWZ przygotowanych przez Pomoc Techniczną,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej przygotowanej przez Pomoc Techniczną,
 • współpraca z Inżynierem i nadzór nad realizacją poszczególnych Kontraktów na roboty,
 • uczestnictwo w odbiorach częściowych, końcowych i pogwarancyjnych robót realizowanych w ramach Projektu,
 • współpraca z Instytucjami Pośredniczącą i Wdrażającą.

2. Zespół ds. administracyjno – prawnych:

 • obsługa administracyjna i kancelaryjna JRP,
 • monitoring i sprawozdawczość, łącznie z opracowywaniem okresowych raportów z realizacji Projektu,
 • działania informacyjno-promocyjne,
 • koordynacja i bieżąca współpraca z jednostkami świadczącymi usługi związane z realizacją Projektu,
 • współpraca z zewnętrzną jednostką prowadzącą obsługę prawną i notarialną,
 • prowadzenie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją Projektu,
 • udział i prowadzenie dokumentacji postępowań przetargowych.

3. Zespół ekonomiczno-finansowy:

 • finansowa obsługa Projektu,
 • planowanie i rozliczanie wydatków,
 • zapewnienie płynności finansowania Projektu na podstawie planu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego, poprzez opracowanie planów finansowych do budżetu Spółki oraz wnioskowanie o uruchomienie kolejnych transz z poszczególnych źródeł finansowania,
 • prowadzenie rejestrów faktur i ich przygotowanie do realizacji płatności,
 • nadzór nad terminową realizacją płatności,
 • sprawozdawczość i monitorowanie finansowe,
 • współpraca z Instytucjami Pośredniczącą i Wdrażającą oraz Instytucją Płatniczą w zakresie kontroli finansowo-księgowej Projektu,
 • przechowywanie dokumentacji finansowej przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.