Wędrówki z WODNIK-iem

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze od wielu lat realizuje projekty popularyzujące postawy proekologiczne. Głównym kierunkiem jest wspieranie i rozwijanie pozaszkolnych form edukacji adresowanej do dzieci i młodzieży szkolnej. Środowisko przyrodnicze ulega ciągłym zmianom, a znaczna część tych procesów jest spowodowana przez człowieka. Na pozór proste czynności, które wykonujemy w codziennym życiu, również oddziałują na nasze otoczenie. Lepsze zrozumienie tych relacji rozwija umiejętność przewidywania skutków naszych działań, a kształtowanie świadomości i kultury ekologicznej umacnia poczucie odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.

Cykl bajek edukacyjnych "Wędrówki z WODNIK-iem" przybliża dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym działalność PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. Na bazie powstałych bajek prowadzone będą edukacyjne warsztaty artystyczne w jeleniogórskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Bajki będą punktem wyjścia do udziału w praktycznych zajęciach, przygotowanych przez PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. Końcowym etapem realizowanego przedsięwzięcia będzie zwiedzanie obiektów Spółki tj. Miejskiej Oczyszczalni Ścieków czy Zakładu Uzdatniania Wody. 

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.