Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

I Edycja

O programie I Edycji

TEMATEM PROGRAMU EDUKACYJNEGO JEST:

„CYKL ŻYCIA WODY” od momentu pobrania z ujęcia, poprzez uzdatnianie, wykorzystanie, powstanie ścieku, oczyszczenie do momentu ponownego wprowadzenia jako czystej wody do środowiska.

OBSZAR DZIAŁANIA:

Adresatami realizowanego projektu są uczniowie placówek oświatowych z terenu Miasta Jelenia Góra. Zadanie realizowane jest w okresie od października 2012 do grudnia 2012 i jest zgodne z Programem Edukacji Ekologicznej Dla Dolnego Śląska.

CELE ZADANIA I DZIAŁANIA PODJĘTE DO ICH OSIĄGNIĘCIA:

Celem zadania jest wspieranie i rozwijanie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej adresowanej do młodzieży szkolnej, krzewienie u uczniów świadomości i kultury ekologicznej co pozwoli im na poznawanie, przewidywanie wyników i skutków procesów zachodzących w środowisku. Głównymi celami realizowanego zadania są:

 • WALORY POZNAWCZE I EDUKACYJNE REALIZOWANEGO ZADANIA
  • W zakresie zdobywania wiadomości, uczniowie poznają podstawowe pojęcia dot. ochrony środowiska, źródła zanieczyszczeń wody, procesy uzdatniania i wykorzystania wody, oczyszczania i wprowadzenia do środowiska.
  • W zakresie nabycia umiejętności, uczniowie przeprowadzają obserwację i poszukują odpowiedzi i informacji z różnych źródeł.
  • W zakresie wychowania, uczniowie nabywają umiejętności świadomego wyboru zachowań proekologicznych.
  • W zakresie wykorzystania ścieżek dydaktycznych w Zakładzie Uzdatniania Wody „Sosnówka” i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz przekazanych do szkół ulotek, broszur, filmu przedstawiających „obieg wody w przyrodzie” i graficznym przedstawieniem procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków ma walory poznawcze i edukacyjne o roli przedsiębiorstwa w kształtowaniu środowiska naturalnego w naszym regionie.
  • W zakresie realizacji konkursu plastycznego pn. „Cykl życia wody” uczniowie mogą rozwijać umiejętności obserwacji środowiska naturalnego, rozwoju gospodarczego naszej gminy oraz zadań w obrębie gospodarki wodno-ściekowej na terenie swojego zamieszkania i wyrażać w formie przekazu artystycznego.
 • PRAKTYCZNA PRZYDATNOŚĆ NABYTEJ WIEDZY PRZEZ UCZNIÓW
  • Wyrabianie nawyków proekologicznych – zaangażowanie ucznia wobec problemów ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiedzialności za środowisko w którym żyje.
  • Poznawanie zasad i wdrażanie bezpiecznego zachowania się w środowisku naturalnym.
  • Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów i prezentowanie nabytych wiadomości w czasie konkursów tematyczno-przedmiotowych.
 • EFEKT EKOLOGICZNY
  • Włączenie dzieci szkolnych w działania proekologiczne (m. in. udział w projektach ekologicznych – ścieżki edukacyjne-ekologiczne.
  • Wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i zadań w sektorze gospodarki wodno-ściekowej.
  • Kształtowanie świadomości wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego
  • Nabywanie umiejętności racjonalnej gospodarki naturalnymi zasobami (życie w myśl zasad zrównoważonego rozwoju)

Realizacja Programu I Edycji

W dniu 06.10.2012 r. w ramach V Dnia Otwartego PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżek dydaktycznych na terenie Zakładu Uzdatniania Wody "Sosnówka" oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Od dnia 09.10.2012 r. do 15.11.2012 r. realizowany był program odwiedzin w obiektach Spółki oraz prelekcje o charakterze edukacyjno-ekologicznym dla Szkół Podstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra. Uczniowie oprócz zapoznania się z procesami technologicznymi uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, mieli możliwość obejrzeć film, w którym poruszona została tematyka racjonalnego wykorzystania wody w życiu codziennym oraz zachowaniach, które mają wpływ na pracę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto w filmie pokazano usytuowanie człowieka w cyklu życia wody i co jest w stanie  robić, aby ten cykl w miarę możliwości nie uległ zakłóceniu.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.