Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO CYKL ŻYCIA WODY ORGANIZOWANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI „WODNIK” W JENIEJ GÓRZE

§ 1
Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu Plastycznego pt: „Cykl życia wody” zwanego dalej konkursem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „ WODNIK " Sp. z o o. w Jeleniej Górze.

§ 2
Celem Konkursu jest:

Rozbudzanie świadomości i zainteresowań u dzieci zagadnieniami kultury ekologicznej, co pozwoli na poznawanie, przewidywanie wyników i skutków procesów zachodzących w środowisku naturalnym.

§ 3
Temat Konkursu 

 1. Tematem konkursu jest : „ CYKL ŻYCIA WODY „.
 2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autorów.

§ 4
Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Jelenia Góra
 2. Do konkursu przystępuje dowolna liczba uczniów z danej klasy i szkoły.

§ 5
Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnicy wykonują pracę plastyczne indywidualnie, techniką dowolną, format pracy- maksymalnie A3.
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
 4. Na odwrocie pracy należy wpisać:
  • imię i nazwisko autora oraz wiek i klasę i pełną nazwę placówki, do której uczęszcza autor
  • imię i nazwisko opiekuna
 5. Prace (wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym) należy przesłać lub Złożyć osobiście w terminie do 15. XI.2012 r.. na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o o. w Jeleniej Górze Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych w czasie przesyłki.
 7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r Nr 90 poz. 631 tj.)
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr101 poz. 926)w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
 9. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§ 6
Komisja Konkursowa

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora zwana dalej „ Komisją”
 2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Zakończenie konkursu i przyznanie nagród odbędzie się w Sali Konferencyjnej Przedsiębiorstwa i lub w jednej z placówek kulturalnych miasta.
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwoanie.

§7
Nagrody

 1. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze prace, które zostaną wyróżnione.
 2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 3. Kryterium wyróżnienia prac konkursowych będzie oryginalność i odzwierciedlenie tematu Konkursu.
 4. Komisja może wyróżnić również inne – szczególnie ciekawe – indywidualne prace wyłonione w Konkursie.
 5. Organizator Konkursu przewiduje również wyróżnienia dla szkół za największą ilość zgłoszonych prac (w stosunku procentowym do ilości uczniów danej szkoły.
 6. Nagrody zostaną wręczone laureatom w Sali Konferencyjnej Przedsiębiorstwa i lub z jednej placówek kulturalnych miasta w dniu 14. XII. 2012 r.
 7. W przypadku nieobecności podczas wręczania wyróżnień, nagrody do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie do końca grudnia 2012 r.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: www.wodnik.net.pl
 2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
Pliki do pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.