II Edycja

O Programie II Edycji

TEMATEM PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ JEST:

„CYKL ŻYCIA WODY” - obieg wody w przyrodzie - od momentu pobrania z ujęcia, poprzez uzdatnianie, wykorzystanie, powstanie ścieku, oczyszczenie do momentu ponownego wprowadzenia jako czystej wody do środowiska oraz przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu

OBSZAR DZIAŁANIA:

Adresatami realizowanego projektu są uczniowie placówek oświatowych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenu Miasta Jelenia Góra. Zadanie realizowane jest w okresie od kwietnia 2013 roku do października 2013 roku i jest zgodne z Programem Edukacji Ekologicznej Dla Dolnego Śląska.

CELE ZADANIA I DZIAŁANIA PODJĘTE DO ICH OSIĄGNIĘCIA:

Celem zadania jest wspieranie i rozwijanie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej adresowanej do młodzieży szkół ponadpodstawowych w Jeleniej Górze poprzez krzewienie u uczniów świadomości i kultury ekologicznej co pozwoli im na poznawanie, przewidywanie wyników i skutków procesów zachodzących w środowisku. Głównymi celami realizowanego zadania są:

 • WALORY POZNAWCZE I EDUKACYJNE REALIZOWANEGO ZADANIA
  • W zakresie zdobywania wiadomości, uczniowie poznają podstawowe pojęcia dot. ochrony środowiska, źródła zanieczyszczeń wody, procesy uzdatniania i wykorzystania wody, oczyszczania i wprowadzenia do środowiska.
  • W zakresie nabycia umiejętności, uczniowie przeprowadzają obserwację i poszukują odpowiedzi i informacji z różnych źródeł.
  • W zakresie wychowania, uczniowie nabywają umiejętności świadomego wyboru zachowań proekologicznych.
  • W zakresie wykorzystania ścieżek dydaktycznych w Zakładzie Uzdatniania Wody „Sosnówka” i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz przekazanych do szkół ulotek, broszur, filmu przedstawiających „obieg wody w przyrodzie” i graficznym przedstawieniem procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków ma walory poznawcze i edukacyjne o roli przedsiębiorstwa w kształtowaniu środowiska naturalnego w naszym regionie.
  • W zakresie realizacji konkursu plastycznego pn. „Cykl życia wody” uczniowie mogą rozwijać umiejętności obserwacji środowiska naturalnego, rozwoju gospodarczego naszej gminy oraz zadań w obrębie gospodarki wodno-ściekowej na terenie swojego zamieszkania i wyrażać w formie przekazu artystycznego.
 • PRAKTYCZNA PRZYDATNOŚĆ NABYTEJ WIEDZY PRZEZ UCZNIÓW
  • Wyrabianie nawyków proekologicznych – zaangażowanie ucznia wobec problemów ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiedzialności za środowisko w którym żyje.
  • Poznawanie zasad i wdrażanie bezpiecznego zachowania się w środowisku naturalnym.
  • Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów i prezentowanie nabytych wiadomości w czasie konkursów tematyczno-przedmiotowych.
 • EFEKT EKOLOGICZNY
  • Włączenie młodzieży szkolnej w działania proekologiczne (m. in. udział w projekcie edukacyjnym "Cykl życia wody" i w zorganizowanych warsztatacg na temat: zapobieganiu oraz zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu).
  • Wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i zadań w sektorze gospodarki wodno-ściekowej.
  • Kształtowanie świadomości wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego.
  • Nabywanie umiejętności racjonalnej gospodarki naturalnymi zasobami (życie w myśl zasad zrównoważonego rozwoju).
  • Aktywizacja dorosłej części społeczeństwa poprzez wpływ dzieci i młodzieży na rzeczy związane z ochroną wody i jej oszczędzaniem.

Działania

 • Realizacja 28 tematycznych terenowych warsztatów ekologicznych w Zakładzie Uzdatniania Wody "SOSNÓWKA" i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze z udziałem ok. 400 uczniów i opiekunów z 14 szkół ponadpodstawowych, specjalnych i społecznych z organizowanym transportem, dowożące uczniów ze szkół do obiektów PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
 • Udostępnienie dla mieszkańców Jeleniej Góry w ramach VI Dnia Otwartego Spółki (05.10.2013 r.) ścieżek edukacyjnych oraz kolportaż mtaeriałów edukacyjnych w formie ulotek.

Realizacja Programu II Edycji

Zadanie realizowane jest poprzez cykl wizyt pracowników PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oraz Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w placówkach oświatowych ponadpodstawowych na terenie miasta Jelenia Góra. Podczas wizyty tej emitowany jest film edukacyjny pn. "Cykl życia wody" oraz szczegółowo zostają omówione aspekty dotyczące obiegu wody w przyrodzie oraz od momentu pobrania wody z ujęcia, poprzez jej uzdatnianie, wykorzystanie, powstanie ścieku, oczyszczenie go, aż do momentu ponownego wprowadzenia jako czystej wody do środowiska, a także przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu.

Po prelekcji na terenie szkoły młodzież zabierana jest na obiekty Spółki. W pierwszej kolejności udają się na Zakład Uzdatniania Wody "SOSNÓWKA" przy ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze, gdzie przy pomocy ścieżki dydaktycznej zrealizowanej w I edycji Programu "Cykl życia wody" przedstawiana jest problematyka związana z ujmowaniem, uzdatnianiem i dostawą wody.

Następnym punktem programu jest wizyta na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze, gdzie przy pomocy ścieżki dydaktycznej zrealizowanej w I edycji Programu "Cykl życia wody" przedstawiana jest problematyka związana z odbiorem i oczyszczeniem ścieków oraz z kompostowaniem osadów.

Plan wizyt szkół:

 1. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych - 08.05.2013 r.
 2. Zespół Szkół Technicznych "MECHANIK" - 13.05.2013 r.
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - 15.05.2013 r.
 4. Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych - 03.06.2013 r.
 5. Gimnazjum przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych - 06.06.2013 r.
 6. Publiczne Katolickie Gimnazjum w Jeleniej Górze - 10.06.2013 r.
 7. Gimnazjum nr 1 - 12.06.2013 r.
 8. Liceum Ogólnokształcące nr 2 - 17.06.2013 r.
 9. Liceum Ogólnokształcące nr 1 - 19.06.2013 r.
 10. Gimnazjum nr 3 - 25.06.2013 r.
 11. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1- 09.09.2013 r.
 12. Gimnazjum nr 5 - 13.09.2013 r.
 13. Gimnazjum nr 4 - 17.09.2013 r.
 14. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 19.09.2013 r.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.